C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 1, novembar 2003.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 
 
   

 

Tema broja:
Srbija u e-voluciji

SADRŽAJ:

Uvodnik

Informaciono društvo i Srbija, Bane Anđelić

E-potencijali Srbije, Nikola Marković

Nove tehnologije i WSA, Svetlana Jovičić

   

_____impresum______

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Gl. i odg. urednik
Nenad Golčevski

Urednik broja
Tanja Milovanović

Uredništvo:
Iva Nenić
Milina Petrović
Nataša Radović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 

 

E-POTENCIJALI SRBIJE
Nikola Marković
predsednik Društva za informatiku

Uvod

Pre izlaganja svog priloga sagledavanju vizije Srbije u e-voluciji izneću kao dugogodišnji poslenik u oblasti informatike neka svedočanstva o počecima informatizacije u našoj zemlji, iskustvima u razvoju informacionog sistema Beograda i razvoju Informacionog sistema Federacije. Ovo činim zato što smatram da e-budućnost zavisi i od ostvarenih rezultata u prošlosti i što sadašnji IT poslenici u njima mogu da nađu motiv i inspiraciju. Ipak, težište mog izlaganja je na predstavljanu i ilustrovanju sadašnjih trendova informatizacije i na davanju priloga izgradnji vizije elektronske Srbije.

Kako je izgledao početak? 
 
Prve primene automatske obrade podataka (tako se to tada zvalo) počele su 1955. godine u Saveznom, Republičkom i Gradskom zavodu za statistiku. Tada je bilo jedva desetak zemalja u svetu koje su počele da kompjuterizuju obradu statističkih podataka primenom "mehanonografskih uređaja" za obradu podataka na "bušenim karticama". Prvi registar stanovništva Beograda na sistemu bušenih kartica je uveden 1957. godine. Prvi domaći računar "CER 10" sa digitalnim komponentama je konstruisan i proizveden u Institutu "Mihailo Pupin" još 1961. godine. Vođa projektnog tima je bio prof. dr Tihomir Aleksić.
Tokom 60-ih imali smo dalju razvoj sopstvenog računara, domaći digitalni teleprinter, kućnu telefonsku centralu i niz drugih digitalnih uređaja. Započeo je i razvoj u oblasti robotike, proizvodnje višeslojnih štampanih ploča, elektronike za potrebe avio-industrije i u drugim oblastima. Razvoj i proizvodnja su se odvijali prvenstveno na Elektrotehničkom fakultetu, Institutu "Mihailo Pupin", IBK "Vinča", Ei Niš i drugim sredinama. Kasnije su se u ovaj proces uključili i FON, Matematički fakultet, Elektronski fakultet iz Niša, Tehnički fakultet iz Novog Sada i drugi. Društvo za informatiku Srbije je osnovano 1973. godine sa ciljem da podstiče razvoj, afirmiše rezultate i predlaže potrebne mere u razvoju informatike Početkom 70-ih naša zemlja je u pogledu znanja, sposobnosti da konstruiše, proizvede i primeni računare spadala među prvih 10 zemalja u svetu.
Razvoj informacionog sistema grada Beograda
 
Razvoj informatike u našoj zemlji mogu da ilustruju iskustva u organizaciji Informacionog sistema grada Beograda, koji je bio jedan od najrazvjenijih i već 70-ih godina obuhvatao je registar stanovništva, evidenciju vojnih obveznike, katastar, zemljišne knjige, registar ulica, biračke spiskove i dr. Sve ove evidencije su prvo bile organizovane kao sekvencijalne datoteke na magnetskim trakama što je bio napredak u odnosu na bušene kartice da bi krajem 70-ih sa padom cena diskova počele da se reorganizuju u baze podataka.

Beograd je tada dobio relacionu bazu podataka o građanima a 1982. godine i prvu bazu matičnih knjiga u opštini Savski Venac. Sve ovo ilustruje uspešan transfer znanja, zainteresovanost nadležnih vlasti za primenu i osposobljenost naših stručnjaka da implementiraju tada najsavremenije informatičke tehnologije.

Informacioni sistem gada Beograda je imao i segmente za upravljanje i podsticanje efikasnosti jer su se svi zaključci Skupštine grada i Izvršnog saveta evidentirali i njihovo sprovođenje pratilo se preko računara. Jedanput sedmično na sednici Izvršnog saveta razmatrani su kompjuterizovni izveštaji o sprovođenju zaključaka.

Razvoj informacionog sistema Beograda je generisao aktivnosti na uvođenju jedinstvenog matičnog broja građana, objedinjene naplate komunalnih usluga, obrazovanje Službe za informisanje građana, aktivnosti na pojednostavljivanju procedura u ostvarivanju prava i dužnosti građana pred organima uprave i slične aktivnosti. Predlog Zakona o matičnom broju građana je usvojen 1976. i tako su stvoreni uslovi za povezivanje pojedinih podataka o građanima i smanji potreba da se na više mesta prikupljaju isti podaci. Objedinjena naplata je omogućila da se građani umesto na sedam pojave samo na jednom šalteru. Služba za obaveštavanje građana (danas bi je zvali "kol centar") imala je samo jedan terminal povezan na gradske baze podataka i u njoj je dnevno u proseku oko 50 građanina dobijalo obaveštenja o postupcima i potrebnim podnescima za ostvarivanje svih prava i obaveza građana pred organima uprave i svim javnim sludbama. Komisija za racionalizaciju procedura je stalno razmatrala organizacione, procesne i tehničke mogućnosti da se pojednostavi oko 750 procedura u organima uprave i javnim službama. Na primer, za izdavanje građevinske dozvole bilo je potrebno 45 podnesaka a ova komisija je 1980. to svela na samo 12 podnesaka.

Tadašnje rukovodstvo grada Beograda podsticalo je razvoj informacionog sistema grada jer je znalo je da Beograd ne može da se razvija i da bude veliki i moderan grad ako nema dobar informacioni sistem.

Situacija se pogoršava sa rasplamsavanjem društveno ekonomske krize kad dolazi do usporavanja i pada stope razvoja i gubljenja mogućnosti da se prate svetski trendovi u informatici.


Razvoj informacionog sistema Federacije
 
Informacioni sistem federacije je razvijan od 1973. godine. Najnovija faza razvoja je bila definisana u Projektu Integralnog informacionog sistema federacije koji je usvojen 1995. godine i po njemu su organizovani računarska mreža federacije, zajedničke baze podataka, telekomunikaciona infrastruktura za komuniciranje, srednjeročni program razvoja i dr. Do 2000. godine uvedeno je oko 100 baza podataka i aplikacija kao što su: dokumenti Savezne vlade, zaključci Savezne vlade, imovina federacije, savezni propisi, carinski postupak, devizni prekršaji, sudska praksa Saveznog suda, standardi JUS i ISO, patenti, kancelarijsko poslovanje, statističke evidencije, preleti vazduhoplova i dr. Računarska mreža federacije je izgrađena kao privatna i dobro zaštićena mreža za prenos svih vrsta podataka i službeno komuniciranje između zaposlenih u saveznim organima.


Savezni zavod za informatiku je koordinirao, pokretao a i neposredno sprovodio veliki deo aktivnosti na razvoju Informacionog sistema federacije i informatizacije u zemlji.

Savezni organi su nekoliko meseci po ukidnju Embarga SB UN već 1996. ostvariliu pristup na Internet i kreirali svoj veb sajt. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je urađen po preporukama UN, Saveta Evrope i EU i usvojen 1998. godine, ali se ni tada ali ni sada ne primenjuje.

1997. godine je usvojena Strategija razvoja informatike u Jugoslaviji. Predviđeno je da su osnovni zadaci: razvoj nacionalnih informacionih sistema, izgradnja nacionalne komunikacione infrastrukture, masovna informatizacija u zemlji, razvoj zasnovan na znanju, elektronsko poslovanje, informatičko opismenjavanje itd. Svi ovi zadaci su aktuelni i danas.

Informatički potencijal naše zemlje u znanju i posedovanju osnovne tehnologije se video u uspešnom digitalnom Internet otporu 1999. godine, za vreme agresije NATO na Jugoslaviju. U Internet otporu je učestvovalo nekoliko hiljada, pre svega mladih, koji su suprotnu stranu iznenadili svojom dovitljivošću, inventivnošću i patriotizmom.

Vrlo uspešna je bila i aktivnost na rešavanju problema Y2K na kompjuterima i u starim programima gde je godina bila obeležena sa dve cifre, pa su prelaskom u 2000-tu godinu u računarskim sistemima mogle da nastanu nedoumice da li je to 1900-ta ili 2000-ta godina. Blagovremenim pripremama u saradnji sa organima UN ovaj problem je uspešno rešen.

Postojeće baze podataka, računarska mreža federacije, Internet infrastruktura, doneti propisi i programski dokumenti nisu se krajem 90-ih dovoljno koristili i nisu pružili očekivane efekte jer je zemlja bila stalno pod blokadom i u dubokoj ekonomskoj i političkoj krizi, stalno su se pojavljivali novi prioriteti, svi resursi su bili sve skromniji, korisnici nisu bili dovoljno osposobljeni i sl. Ipak može se reći da je Informacioni sistem federacije fukcionisao, imao stalni razvoj i bio bolji deo naše tadašnje stvarnosti i dao osnove za dalji razvoj informatizacije u 21 veku.


E-potencijali Srbije
 

E-potencijale Srbije čine, pre svega, raspoloživa ICT znanja, razvijene baze podataka i aplikacije, osposobljeni korisnici, ICT oprema, preduzeća u oblasti ICT, telekomunikaciona infrastruktura i mogućnosti da se znanja stiču, usavršavaju i primenjuju.

Procenjuje se da u Srbiji ima oko milion korisnika računara i oko 60.000 stručnjaka raznih profila koji su priučeni za jednostavniji razvoj ili održavanje sopstvenih aplikacija i računarske opreme. Profesionalnim projektovanjem, programiranjem, veb dizajniranjem, instaliranjem i održavanjem opreme i edukacijom kadrova se bavi oko 5.000 stručnjaka. Posebno dragocen resurs predstavljaju kadrovi koji rade na stvaranju softvera i njegovu prodaju u zemlji i inostranstvu. Celokupni kadrovski potencijal prestavlja dragocen resurs, koji se mora više čuvati i koji se može mnogo bolje i više koristiti.


U Srbiji je krajem 2003-e bilo oko 700.000 personalnih računara. Procenjuje se da će se 2003. kupiti najmanje oko 80.000 personalnih računara. U oblasti ICT registrovano je 870 preduzeća koja proizvode ili prodaju računare, telekomunikacionu opremu, proizvode softver ili pružaju usluge u primeni Interneta. U njima radi oko 2.500 ljudi. Njihov društveni proizvod je u 2002 godini bio ukupno samo 54.000.000 $. To je sve dosta malo, imajući u vidu da uvoz ICT opreme i usluga iznosi oko 135.000.000 $. U ovim preduzećima se nalazi veliki deo kreativnog kadrovskog potencijala, koji može da izvrši veliki uticaj na informatički preporod Srbije. Nažalost, jedan broj ovih kadrova, i to prvenstveno mladih, i dalje odlazi iz zemlje i ide u Kanadu, SAD, Nemačku itd.

Krajem 2003-e godine bilo je oko 600.000 korisnika Interneta i u tom pogledu se beleži stalni rast. Ove godine se kapacitet linkova prema svetu povećao sa 255 na 755 Mb/s i to se odrazilo na veći komfor komuniciranja a i na pad cena kod Internet provajdera. Pridružujem se mišljenju koje je izneo Darko Dunjić, direktor marketinga Euneta, da je trenutno Internet infrastruktura iznad potreba naše privrede. Međutim, kada naša privreda izađe iz krize, za kratko vreme svi ovi kapaciteti će biti apsorbovani. Nažalost, samo 50% telekomunikacione infrastrukture je digitalizovano iako se stepen digitalizacije stalno povećava u poslednje dve godine.

U toku poslednje dve godine razbuktao se sukob između Telekoma i Internet provajdera. Telekom ugrožava Internet i Internet provajdere jer ne daje potrebne linije, stavlja "Pupinove kaleme" kako bi onemogućio servis VoIP i pokušava da uspostavi svoj monopol ne samo u fiksnoj telefoniji nego i u području Interneta. Sa druge strane, Internet provajderi se trude da opstanu i inventivno razvijaju nove servise.

Oko 30.000 preduzeća i ustanova je razvilo svoj veb sajt. U odnosu na svet to je malo, ali i postojeći sajtovi predstavljaju veliki potencijal za informisanje, pronalaženje novih partnera, razvoj elektronske trgovine i sl

Imamo oko 200 veb šopova sa elektronskom trgovinom na principu B2C (Business to Consumer) i gde se prodaju: tehnički uređaji, knjige, softver, nameštaj, automobili, prehrambeni artikli itd. Malo je veb šopova i oni nemaju veliki promet. Međutim, oni pokazuju da postoje znanja za razvoj aplikacija, a to je veliki potencijal koji se brzo može proširiti na sve ostale delatnosti.

Nažalost, samo desetak preduzeća razvija elektronsko poslovanje (B2B) u punom smislu tog pojma. Malo ih je zato što nije usvojen zakon o elektronskom potpisu, ne postoje standardi za elektronsko poslovanje i nema stimulisane i organizovane aktivnosti na njegovom uvođenju.
Opremljenost u privredi je u osnovi loša jer je malo računara, retko se koriste industrijski računari za upravljanje proizvodnjom, a postojeći računari su pretežno zastareli. Potrebno je pokrenuti proces tehnološke i organizacione modernizacije privrede kroz masovnu akciju njene kompjuterizacije. To je, verovatno, jedini način da privreda oživi, stekne konkurentnost i stvori nove programe.

Uprava poslednjih godina spada u bolje opremljene segmente našeg društva. U upravi je problem što nema koordiniranog rada na razvoju informacionih sistema, pa se u svakoj opštini posebno odvijaju sve pripremne aktivnosti iako je reč o istim evidencijama (matične knjige, kancelarijsko poslovanje, knjge državljana, socijalna pomoć i dr.). Spontano u Pančevu, Nišu, Babušnici, Požarevcu, Čukarici, Zvezdari, Inđiji, Subotici i još nekim opštinama započet je i razvoj prvih aplikacija za elektronsku upravu. To je veoma važno, jer se time uprava reformiše, eliminiše njena inercija na sve promene i obezebeđuje njen razvoj kao servisa građana. Kada uprava izade na veb, ona mora da promeni procedure, organizaciju i tehnologiju rada. E-uprava je postala vodeći trend u svetu. Na nedavno održanom domaćem skupu o e-upravi prisutni predsednici opština su izrazili zainteresovanost, jer se i uvođenjem e-uprave podstiče zadovoljstvo građana i sprovodi sopstveni politički marketing.

Poslednjih godina realizovani su pojedini veliki projekti kao što su informatička podrška prenošenja platnog prometa u poslovne banke, uvođenje elektronskog plaćanja, primene bežičnog Interneta, pristup Internetu preko mobilnog telefona i dr.

Svi pomenuti rezultati su samo deo domaćih ICT potencijala, ali verovatno rečito ilustruju ne samo ICT stvarnost već i nesumnjive mogućnosti da u perspektivi ova oblast dobije značajniju ulogu u razvoju Srbije. Ova očekivanja se mogu podržati i prikazom nekih uspešnih primera u primeni ICT u Srbiji.


Uspešne primene ICT (informaciono-komunikacionih tehnologija)
 

Naša zemlja se dugi niz godina nalazi u krizi, koja se manifestovala u zaostajanju u svim oblastima. U celokunom ovom periodu informatika je predstavljala retku oblast koja je ipak imala izvestan razvoj i pratila svetske trendove.

Potencijale o kojima je govoreno u predhodnom

poglavlju mogu da ilustruju sledeći primeri uspešnih primena ICT u Srbiji:

Na sajtu Hemijske industrije "Župa" iz Kruševca www.zupa.co.yu predstavljena je primena elektronskog poslovanja po modelu B2B, ali bez elektronskog potpisa, jer nije usvojen zakon o elektronskom potpisu. U Župi su zato bili prinuđeni da privremeno kreiraju sopstvenu verziju elektronskog potpisa, pošto iz poslovnih razloga više nisu mogli da čekaju donošenje zakona koje se odugovlači od 2000-te godine. Informacioni sistem Župe je jedan od najmodernijih informacionih sistema u tehničkom smislu u našoj zemlji. Uspešno poslovanje ove kompanije se pre svega vezuje za njen dobar informacioni sistem, koji predstavlja uzor i za mnoge druge kompanije.

Za kompaniju "Pakom" iz Niša se pre pet godina nije znalo, a ona danas spada u vrhunske firme u ICT delatnosti. Njena osnovna prednost je uspešna primena elektronskog poslovanja. Na adresi www.pakom.co.yu nalazi se dilerski servis preko koga se odvija oko 90% prodaje informatičke opreme. "Pakom" je uspeo, zahvaljujući tom dilerskom servisu, da već tri godine svake godine povećava profit za otprilike 40% .

Supermarket "Maxi" u Beogradu je primer izuzetno uspešne primene B2C (Business to Costumer) elektronske trgovine. Moguća konekcija od kuće na sajt www.maxi.co.yu, i izbor artikala. Kad se završi kupovina, bira se opcija za plaćanje i za kupovinu za više od 3000 dinara roba se dostavlja u stan kupca. "Maxi supermarket" je naš najuspešniji promoter elektronskog poslovanja.

Opština Čukarica omogućava da preko Interneta na njihovom sajtu www.cukarica.org.yu prime zahtevi za izdavanje uverenja o državljanstvu i izvoda iz matičnih knjiga. To je već put u elektronsku upravu, s tim što su oni, kao i druge opštine, ograničeni u razvoju elektronske uprave zbog neusvajanja zakona o elektronskom potpisu i nepostojanja jedinstvenog programa i koordinacije uvođenja e-uprave na republičkom nivou.

"Bambi" iz Požarevca ima već nekoliko generacija sajtova. Najnoviji sajt www.zdravibili.co.yu, za koji su dobili plaketu Društva za informatiku, nije samo običan sajt za prodaju, nego se njime propagira zdrav način ishrane i života.

Kompanija "Agena" iz Beograda napravila je veb sajt za jednu inostranu telekomunikacionu firmu, a koja je zahvaljujući kvalitetnom softveru i veb dizajnu prošle godine dobila 13.000 novih korisnika usluga.

Delta banka na sajtu www.deltabanka.co.yu nudi elektronsko bankarstvo i elektronsko plaćanje. Skoro sve banke u našoj zemlji su 2003-e uvele elektronsko bankarstvo. Međutim, Delta banka je prva omogućila da se od kuće ili sa posla preko Interneta može izvršiti uplata, videti stanje računa, mogu se uzeti čekovi itd. Uspešno ovladavanje elektronskim plaćanjem predstavlja veliki potencijal za budući razvoj i efikasno poslovanje i plaćanje svih kompanija.

Dunav osiguranje je prvo ponudilo mogućnost da se putem Interneta na sajtu www.dunav.com. osigura automobil. Kasnije su i druge osiguravajuće kompanije postupile slično i konstatovale da im to obezbeđuje rast poslovanja.

Projekat "Rastko" je najveća digitalna biblioteka u južnoj Evropi i nalazi se na adresi www.rastko.org.yu. Nekoliko stotina knjiga u digitalnoj formi može se čitati preko ovog sajta. Zastupljene su knjige iz nauke i kulture koje reprezentuju srpsku i srodne kulture sa ovog područja.

U Pančevu je u novembru 2003-e održan po četvrti put Art-Tech festival digitalne umetnosti. Festival iz godine u godinu pokazuje sve viši nivo kreativnosti i sve veći broj učesnika. Stiglo je oko 1.200 radova, čiji su autori pretežno mladi. Nagrađeni radovi se mogu videti na sajtu www.arttech.co.yu

Mogu se prikazati i na desetine drugih primera koji potvrđuju visok nivo poznavanja najnovijih informacionih i komunikacionih tehnologija, inventivnosti u njihovim primenama i zapažene korisne efekte. To sve dokazuje da postoje vrlo respektabilni potencijali u svim oblastima primena informacionih i komunikacionih tehnologija i da oni i po kvalitetu i kvantitetu mogu uticati na brži i kvalitetniji razvoj Srbije.


Šta usporava procese informatizacije?
 

Procesi informatizacije se ne odvijaju u pravcu koji je poželjan i moguć. Nastojanja da se ubrza proces informatizacije i da se dinamika razvoja ove oblasti uskladi sa sličnim trendovima u okruženju usporavaju problemi čija se manifestacija može ilustrovati postavljanjem sledećih pitanja:

 • Zašto izostaju organizovane mere na oživljavanju privrednih aktivnosti i posebno na tehnološkoj modernizaciji?
 • Zašto kasni primena zakona o telekomunikacijama? Zakon je
usvojen i morao je da se primenjuje od juna 2003-e. Čija je to odgovornost?
 • Zašto su svi resursi (znanje, oprema, infrastruktura i dr.), iako ograničeni, ipak veći od postignutih rezultata? Da li razvoj usporavaju: nemotivisanost, privredna i politička kriza, neizvesnost, špekulantski kapital ili još nešto?
 • Zašto se u Skupštini Srbije od juna 2003. ne razmatra zakon o elektronskom potpisu. Pre toga, sličan zakon o elektronskom poslovanju i potpisu je od 2000-te do kraja 2002-e stajao u Saveznoj vladi i Saveznoj skupštinie sve do njenog raspuštanja. Da li ova pojava govori o stvarnom odnosu prema razvoju i da li je to manifestacija nerazumevanja, neznanja ili nečeg drugog?
 • Zašto ne postoje mere za podsticanje domaće industrije softvera?
  Zašto se kasni sa koordiniranjem razvoja elektronske uprave i dozvoljava da se sada u ovim poslovima kasni i u odnosu na sve ostale zemlje u Evropi?
 • Zašto se ne sprovdi na ministarskom sastanku utvrđena dinamika realizacije "Plana za razvoj informacionog društva u jugoistočnoj Evropi"?
 • Zašto nije usvojen predlog "Strategije razvoja Srbije do 2010. godine", čiji smo nacrt razmatrali još polovinom 2001. godine?
 • Zašto se ne sprovodi Savezni zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je od 2003. u nadležnosti Republike Srbije?
 • Kako stimulisati kadrove da ne odlaze u inostranstvo?
 • Zašto je neadekvatna kreditna politika banaka prema ICT projektima? Nekoliko naših firmi koje su se pojavile na sajmu "Systems" u Minhenu nisu mogle da dobiju kredit ni od jedne naše banke, ali su dobile kredit od Evropske banke

Mogu se postaviti i mnoga druga pitanja. Postavljanje ovih pitanja ima za cilj da podseti na neke prihvaćene inicijative, prihvaćene obaveze i pre svega na propuste koji se ne mogu tolerisati. Na sva ova pitanja nadležni organi treba da odgovore.


Vizija E-Srbije


Videlo se da je Srbija imala dobar početak informatizacije i da je tokom kriznog perioda počela da zaostaje i postaje informatički nedovoljno razvijen deo Evrope u pogledu veličine info tržišta, kapaciteta Interneta, razvoja aplikacija i posebno elektonskog poslovanja. Istovremeno u Srbiji ipak postoje resursi i pojedinačni rezultati vrhunskih primena ICT.

Da bi se što brže popravljao e-lik Srbije, potrebne su određene mere i ja ih sugerišem kroz sledeće e-poruke:

 • Ostvariti zamisao da se u Srbiji stvori najpovoljniji ambijent za ulaganje i razvoj ICT delatnosti. O ovom cilju afirmativno su govorili pojedini političari, ali nije mnogo učinjeno da se to i ostvari. Potrebno je angažovati eksperte koji će predložiti potrebne mere i aktivnosti i što pre stvoriti najstimulativniji ambijent za razvoj ICT delatnosti.
 • Obezbediti uslove za dinamičniji razvoj elektronskog poslovanja (propisi, infrastruktura, koordinacija, osposobljavanje specijalista i sl.).
 • Nedostatak sredstava otežava investiranje u ICT sektor i zato treba korigovati politiku investiranja.
 • Stvarati uslove za angažovanje mladih i kreativnih informatičara jer upravo samo oni mogu da omoguće dinamičniji i kvalitetno viši nivo informatizacije,
 • Potrebno je da se obezbedi veća samostalnost stručnih tela i organa u rešavanju stručnih pitanja u oblasti ICT, svesti uticaj i ulogu političkih struktura samo na propisima predviđenu ulogu i zahtevati njihovu javnu odgovornost za preuzete obaveze.
 • Povećati informisanost i uticaj stručnog javnog mnjenja na izbor pravaca ICT razvoja, kreiranje politike razvoja i utvrđivanje odgovornosti funkcionera za sprovođenje politike, propisa, programa razvoja i sl.

Ovakvim i drugim sličnim merama ohrabruje se put Srbije u informaciono društvo i gradi e-lik Srbije, koji je vodi i u EU.

Na kraju, mislim da je moguće da Srbiju za par godina počnu da karakterišu: informatička pismenost najvećeg dela mlade populacije, masovne primene ICT, razvoj e-uprave, primene e-trgovine, rad na daljinu, još brži razvoj primena Interneta, izvozno orijentisana produkcija softvera, raznovrsno digitalno stvaralaštvo i niz drugih odlika informacionog društva.

 
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830