C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 

Broj 11, 2005.

|
|
BOŠ 
|
|
 

 

SADRŽAJ

Tema broja
ONLAJN PONAŠANJE

Uvodnik urednika broja, Milina Petrović

Internet: Laboratorija za istraživanja formiranja selfa i mogući generator socijalno prihvatljive višestrukosti selfa, mr Aleksandar Dimitrijević

Internet kao mesto susreta: odnosi na Mreži, Milina Petrović

Zavisnost od Interneta - istina ili zabluda?, Vojislava Bugarski

Efekat onlajn dezinhibicije, Džon Suler

Prikaz knjige:
Internet u svakodnevnom životu, Beri Velman i Kerolajn Hejtorntvajt (ed.
)

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Iva Nenić
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112


Izdavanje ovog časopisa pomogli su fondacija
"Ulof Palme"

i
Ministarstvo kulture
Republike Srbije

 


UVODNIK UREDNIKA BROJA
Milina Petrović


Tehnološka evolucija medija navodi nas da poverujemo da bi, u najskorijoj budućnosti, internet mogao da postane najvažniji medij, ili bar osnovni interfejs za komunikaciju, interfejs koji možemo koristiti kako za uspostavljane i održavanje interpersonalnih odnosa, tako i za stvaranje i upravljanje informacijama. Jedan od specifčnih aspekata interneta svakako je taj što je, veoma brzo nakon svoje pojave, postao jedan novi psihosocijalni prstor, plodno tle za građenje socijalnih odnosa, novih uloga, ali i za izvesnu reinterpretaciju selfa. Tako Šeri Terkl ističe da je internet - veliki deo svih aktivnosti pojedinca na internetu može se posmatrati kao vid samoobjašnjavanja i samoprikazivanja. [1] Sledeći sličnu ideju, Džon Suler kaže da se internet može posmatrati kao vid trenažera za self kakav bismo želeli da prenesemo svakodnevni život. [2]

Jedanaesto izdanje časopisa E-volucija imaće za cilj da podstakne razmišljanja o različitim aspektima onlajn ponašanja. Pitanje "života na ekranu" ili "u ekranu", kako ga je Terklova postavila u svojoj poznatoj knjizi [3] u ovom broju poslužilo je kao inspiracija da čitaocu predstavimo tekstove o nekoliko tema koje su svakako najčešće pokretane u novijim radovima koji se bave socijalnim aspektima upotrebe interneta.

Tekst Aleksandra Dimitrijevića pregledan je rad u kome autor predstavlja presek aktuelnih shvatanja selfa, uz poseban osvrt na vezu interneta i formiranje privatnog selfa.

Drugi tekst bavi se specifičnostima odnosa koji se uspostavljaju i održavaju na internetu. Pitanja karakteristika onlajn odnosa, njihovog intenziteta i specifičnosti korisnika koji uspostavljau onlajn odnose, bilo prijateljske ili romantične, teme su o kojima se diskutuje.

"Po mom mišljenju, najveća grupa zavisnika od interneta su duhovi. Oni postoje samo umovima predstavnika aših medija koji vole da uveličavaju i prave skandale, kao i u glavama naivnih profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja koji žele da polažu pravo na još jedan poremećaj".

Ovim rečima Džon Suler [4] pokušava da ukaže na to da, mada postoje pojedinci koji mogu da budu u mrežu interneta, nije realno govoriti o zavisnosti od interneta kao distinktivnom poremećaju. Tekst Vojislave Bugarski predstavlja doprinos diskusiji o fenomenu zavisnosti od interneta. Osim uvida u osnovna obeležja ovog poremećaja, empirijska studija koju je autorka sprovela pruža okvir za diskusiju o realnosti i prisustvu vog poremećaja u populacji internet korisnika.

Pored ovih autorskih radova, ovaj broj E-volucije donosi prevod članka pominjanog profesora Univerziteta Rajder, Džona Sulera, jednog od najpoznatijih autora koji se bave psihlogijom sajberprostora, u kome je razmatrana dezinhibicija na internetu, kao i prikaz knjige koju su priredili Beri Velman i Kerolajn Hejtorntvajt.

[1] Prema: Murray, B. (2000). A mir ror on the self. Monitor on Psychology , 31(4):16-19.

[2] Ibid.

[3] Turkle, S. (1995). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. Simon & Schuster. New York.

[4] P rema: Rheingold, H. (2000). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. The MIT Press, Cambridge , Massachusetts . London , England .

 

 
 
   
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit/, tel. 381 11 30 65 830