Corporate culture - diplomatska komunikacija za svaki dan

Šta će polaznici naučiti?

 • Komunikativne tehnike i alate i biti u stanju da ih primenjuju u kontekstualno-zavisnom ključu
 • Otkriće zašto je intrapersonalna komunikacija odlučni činilac u procesu samorazvoja koji se nužno odvija u kontaktu i komunikaciji sa drugima
 • Biće u stanju da odrede efikasnost nekog modela i da detektuju pomaljajuće „procepe“ u komunikaciji
 • Biće u stanju da predlože proaktivna rešenja za komunikativni nesklad/opstrukt/procep
 • Biće u stanju da tretiraju svoje slušaoce u relaciji prema poruci koju emituju i primaju
 • Biće u stanju da na najbolji način instrumentalizuju verbalnu i neverbalnu komunikaciju
 • Biće u stanju da istražuju nove performanse komunikativne tehnologije
 • Biće u stanju da slušanje percipiraju na novi način
 • Biće u stanju da prepoznaju različite komunikativne stilove
 • Biće u stanju da se bolje nose sa stresom i konfliktima u komunikaciji

Koje teme program pokriva?

Program pokriva sledeće teme:

 • Komunikativni stilovi
 • Šta su uspešne komunikativne strategije
 • Šta su nesporazumi u komunikaciji i kako se prevazilaze
 • Šta su konflikti
 • Problem ljubaznosti
 • Značenje aktivnog slušanja
 • Smisao dijaloga
 • Igre moći u komunikaciji
 • Diplomatska komunikacija

Predavač i trener

Zorica Tomić

 

Dodatne informacije o temi

Dobre komunikacijske veštine su ključne za uspeh u životu i poslu. Na isti način kultura komunikacije među zaposlenima i atmosfera koju ona kreira u velikoj meri utiču na percepciju uspešnosti kompanija na tržištu i nje kao brenda ali i objektivno utiču na njen uspeh.

Negovanje međuljudskih odnosa je zadatak koji je u sklopu svih aktivnosti i oduzima puno energije. Liderima timova možda čak i najviše energije oduzima traženje pravih načina kojima će efektivno komunicirati sa članovima tima, od čega u velikoj meri zavisi požrtvovanost tima i rezultati. S druge strane, od načina na koje se iznose predlozi i ideje liderima tima zavisiće kvalitet pažnje i uspeh da se ona pridobije. Pored toga što morate biti fokusirani na suštinu razgovora i komunicirati efikasno, ključ uspešne komunikacije je u tretiranju učesnika u razgovoru kao emotivna bića koja misle, a ne misleća bića koja osećaju.

Našu kulturu inače ne odlikuje visokokvalitetna diplomatska komunikacija na bilo kom nivou, i oslanjamo se često na urođene komunikacijske potencijale. A zapravo, uspešnu komunikaciju odlikuje set lako savladivih tehnika i alata, čija primena donosi dobre rezultate čak i u periodima manjka lične energije i raspoloženja. Budući da se često oslanjamo na intuiciju u komunikaciji, usvajanjem seta tehnika i alata za kvalitetnu i diplomatsku svakodnevnu komunikaciju možemo smanjiti utrošak lične energije a ostvariti znatno bolje rezultate. Uspešno artikulisano nezadovoljstvo među zaposlenima u svakodnevnoj komunikaciji sa druge strane smanjuje lične frustracije, jača sampouzdanost zaposlenih i omogućava da se u visoko kompetitivnim uslovima kreira pozitivna atmosfera u kojoj sve miriše na uspeh.

Cilj programa je kreiranje pozitivne poslovne atmosfere u kojoj se uprkos ili čak i zahvaljujući visoko kompetitivnim uslovima otvara prostor za negovanje duha zajedništva i saradnje, koji doprinose većem uspehu kompanija. Ovladavanje setom tehnika i alata za ostvarivanje uspešnije i efektivnije komunikacije u poslovnoj svakodnevici doprineće jačanju samopoštovanja i ličnog zadovoljstva zaposlenih, jednako kao i razumevanju i poštovanja drugih, a time i jačem timskom duhu.

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top