• Share&Envision Advanced - Peak Performance Leadership

  Share&Envision Advanced kao temu obrađuje Peak Performance Leadership. Liderstvo je od vitalnog značaja za poslovni uspeh, ali isto tako diktira koliko dobro organizacija može da se prilagodi promenama u poslovnom okruženju. Peak performance liderstvo obezbeđuje da ključni ljudi budu potpuno informisani, da vode pouzdano i efikasno, tako što osnažuje pojedince preispitujući načine na koji misle o sebi i načine na koji rade jedni sa drugima. 

 • Share&Envision – Sharpening Leadership Skills

  Sharpening Leadership Skills je program liderstva Beogradske otvorene škole SHARE&ENVISION, čiji je cilj postavljanje novih uzora i role modela budućih generacija lidera u biznis sektoru. Program je namenjen liderima sa bogatim iskustvom i potencijalom da postanu globalni savremeni lideri.Savremeni globalni lideri su lideri koji svoje samopouzdanje jačaju neprestanim učenjem i jednako ličnim i profesionalnim razvojem.

 • Napredno liderstvo i motivacija

  Sjajni lideri su magneti za talentovane i kvalitetne ljude i prave dobru radnu atmosferu orjentisanu na rezultate koja je potrebna svakoj kompaniji kako bi bila još uspešnija. Lideri na menadžerskim pozicijama imaju ključnu ulogu u kompanijama posebno u današnje vreme komplikovanih procesa poslovanja i neprestanih promena. 

  Predavač: Bojan Brank

 • Upravljanje promenama

  Održivi razvoj prirodnog ili dizajniranog sistema počiva na idealnom balansu između efikasnosti i elastičnosti. U industrijskom dobu efikasnost je bila tajna uspeha svake organizacije, od kompanija pa do država. Danas, kada se organizacije bore sa pronalaženjem načina za rast svog biznisa, ona ostaje nužna ali ne i dovoljna. Zbog karaktera savremenog poslovnog okruženja sposobnost upravljanja promenama sve više dobija na značaju. 

  Predavač: Miša Lukić

 • Orijentacija na klijente

  Strateška i dugoročna orijentacija na klijente, potrošače i kupce je bitan stub poslovanja svake kompanije. Zadovoljstvo i lojalnost klijenata jesu ultimativni ciljevi kojima svaka uspešna kompanija teži. U doba Marketinga 3.0, fokus na klijente je temelj svih daljih aktivnosti i zadire u pitanja zadovoljavanja kompleksnih ljudskih potreba za učešćem, zajedništvom i kreativnošću, na koje kompanije treba da odgovore. Klijent više nije samo klijent ili kupac; on je nužno i partner i ko-kreator proizvoda i usluga. 

  Predavači: Sandra Panić, Tamara Vidović, Sanja Nikolin

 •  Napredne veštine komunikacije – „Biznis diplomatija“ 

  U vreme multinacionalnih kompanija i poslovanja na internacionalnom nivou poznavanje kulture komunikacije i poslovanja saradnika iz različitih zemalja, postaje neophodna karakteristika vodećih ljudi u kompanijama. Protokoli koji se primenjuju na političkom nivou, diplomatske veštine i uopšte načela komunikacije na najvišim nivoima važna su znanja i u poslovnom okruženju. Greške u komunikaciji, koje dolaze iz nepoznavanja opštih načela ili neupućenosti u specifičnosti određenih kultura, mogu nepovoljno uticati na pregovore i poslovanje sa potencijalnim partnerima.

  Predavač: Ivo Visković

 • Emocionalna inteligencija - karakteristika dobrih menadžera

  Menadžeri na top pozicijama su na tim pozicijama zasluženo i zahvaljujući svojim intelektualnim sposobnostima: razvijenim analitičkim mišljenjem, kreativnim mišljenjem kao problem-solveri,  razvijenom socijalnom i emocionalnom inteligencijom. Top menadžeri znaju kako da se povežu sa ljudima, i sposobni su da razumeju i tuđe interese. 

  Predavači: Miša Lukić, Ana Altaras Dimitrijević, Zorana Jolić Marjanović

 • Napredne veštine komunikacije - Diplomatska komunikacija u poslovnom sektoru

  U vreme multinacionalnih kompanija i sve učestalijeg poslovanja na međunarodnom nivou uvećava se potreba za komunikacijom i pregovaranjem zaposlenih sa partnerima iz inostranstva. Način komunikacije između poslovnih partnera u velikoj meri utiče na ishod, odnosno uspeh u ostvarivanju poslovnih poduhvata. Veština u ophođenju, takt, poznavanje relevantnih prilika, poznavanje protokola, kulture i običaja sagovornika samo su neke od neophodnih karakteristika učesnika diplomatskog komuniciranja.  

  Predavači: Milan Krstić, Stevan Nedeljković

 • Postavljanje ciljeva

  Jedan od ključnih mehanizama u savremenom poslovanju jeste postavljanje ciljeva. Veština postavljanja realnih i činjenično utemeljenih ciljeva, koji bi istovremeno trebalo da budu i podstičući neophodna je kao okvir za određivanje prioriteta u aktivnostima, motivaciju zaposlenih, razvoj strategija upravljanja vremenom i procesima. 

  Predavač: Sanja Nikolin

 • Motivacija

  Istraživanja u oblasti motivacije pokazuju da je motivacija povezana sa postignućem i napredovanjem, kao i sa ličnim zadovoljstvom. Stoga je od izuzetnog značaja poznavanje pojmova iz ove oblasti i ovladavanje strategijama za održavanje i povećanje motivacije.

  Predavač: Aleksandra Đurović

 • Osnove liderstva

  Sjajni lideri su magneti za talentovane i kvalitetne ljude i prave dobru radnu atmosferu orjentisanu na rezultate, koja je potrebna svakoj kompaniji kako bi bila još uspešnija. Lideri na menadžerskim pozicijama imaju ključnu ulogu u kompanijama posebno u današnje vreme komplikovanih procesa poslovanja i neprestanih promena. 

  Predavač: Bojan Brank

 • Vođenje sastanaka

  Cilj obuke: Vođenje sastanka ulazi u osnovni set veština svakog lidera koji je na menadžerskoj poziciji. Upravo zbog svog integriteta i kredibiliteta, svaki menadžer mora voditi sastanak na efikasan i smislen način, čija će uspešna realizacija samo dodatno ojačati njegov liderski identitet. Cilj obuke je razvoj veštine vođenja sastanaka uz svest da uspešno vođenje sastanka nije i ne treba da bude samopromocija.

  Predavači: Milorad Bjeletić, Bojan Brank

 • Mentorstvo i razvoj zaposlenih

  Mentorisanje i lični i profesionalni razvoj je celoživotni proces. Pored starog modela mentor:menti, gde je obično mentor zaposleni koji je na višoj poziciji u kompaniji, koji pomaže mentiju, mlađem kolegi, da bude osposobljen za određeni posao ili kako bi ga spremao za neki naredni korak u njegovoj karijeri, savremeni koncept mentorstva podrazumeva više različitih metodologija. Pre svega, svaki menadžer koji vodi određeni tim ujedno je i mentor svojih članova tima. 

  Predavač: Bojan Brank

 • Prezentacione veštine

  Da li je išta neprijatnije od loše pripremljene korporativne prezentacije? Da se ostavi loš utisak dovoljne su sekunde, dok sređivanje situacije može trajati i mesecima. Samo nekolicina je rođena sa talentom za javni nastup, a čak i oni najbolji imaju tremu pred nastup. Bilo da je u pitanju prezentacija pred klijentima ili kolegama, medijski nastup, onlajn prezentacija ili video, važno je ono što publika vidi i čuje, a cilj programa je uspešno vladanje tehnikama i alatima nastupa. 

  Predavači: Evica Kuč, Vladimir Borovnica,Tijana Mijalković, Branko Veselinović

 • Donošenje odluka

  Upravljanje i donošenje odluka zapravo su sinonimi. Svako ko u kompanija upravlja procesima i timovima ili je odgovoran za određene aspekte poslovanja svakodnevno donosi manje ili više kompleksne odluke. U savremenom poslovanju efikasno donošenje odluka je ključno za uspeh u bilo kojoj industriji, a razvoj veština koje doprinose donošenju odluka postaju neophodne. 

  Predavači: Vesna Đukić, Milorad Bjeletić

 • Efektivno slušanje

  Efektivna komunikacija  ima veliki značaj u savremenom poslovanju. Izuzetno bitan deo ne samo poslovne, već komunikacije uopšte jeste aktivno slušanje, jer uspešna komunikacija pored govornika uključuje aktivnog slušaoca i povratnu informaciju. Jasno i precizno prenošenje informacija utiče na rezultate u poslovanju i zato je aktivan slušalac koji pažljivo prati ne samo ono što je izgovoreno, već i način na koji se nešto izgovara i cilj razgovora, ključan kako se poruka ne bi izgubila ili pogrešno protumačila.

  Predavač: Marija Čanković

 • Upravljanje stresom

  Pojam „sagorevanja“ (burn-out) predstavlja jedan od glavnih problema zaposlenih u savremenom svetu. Stres je faktor koji najviše utiče na sagorevanje zaposlenih. Posledice stresa i sagorevanja kompanije koštaju veliku sumu novca kroz neproduktivnost zaposlenih, česta bolovanja i otkaze. Primenom tehnika upravljanja stresom možemo efikasno sprečiti sagorevanje sebe i svojih zaposlenih.

  Predavač: Marija Čanković

 • Upravljanje konfliktima

  Konflikti na radnom mestu mogu da utiču na produktivnost i motivaciju zaposlenih. Razvijanje i održavanje pozitivnih međuljudskih odnosa je neophodno u današnjem poslovnom svetu. Rešavanje konflikta je neizbežan deo posla: identifikovanje i uspešno rukovođenje teških ljudi i situacija zahteva pozitivnu komunikaciju, aktivno slušanje i veštine rešavanja problema – što je sve sastavni deo uspešnog rešavanja konflikta. 

  Predavač: Marija Čanković

 • Davanje i primanje povratnih informacija

  Validna povratna informacija, kada je ispravno data, može da utiče na uspeh i neuspeh u poslu. Povratna informacija nam ukazuje na ono što radimo dobro a šta možemo da radimo bolje. Na povratnu informaciju možemo da gledamo kao nešto loše ali kada je pogledamo sa druge strane povratna informacija može da bude prilika da proširimo naše razumevanje percepcije drugih i možemo je iskoristiti kao alat za postizanje pozitivnih rezultata.

  Predavač: Marija Čanković

 • Delegiranje i osnaživanje

  Mnogi menadžeri se često osećaju prebukirano i pod stresom. I pored odlične organizacije, oni prosto ne mogu da postignu sve što je neophodno kako bi ostvarili očekivan rezultat. Često je uzrok tome nerazvijena veština delegiranja poslova. Poveriti nekome posao je velika odgovornost, i najčešće menadžeri misle da bi oni sami uradili posao mnogo bolje i brže nego bilo koji član tima. 

  Predavač: Bojan Brank

 • Planiranje i organizacija vremena

  Paralelno izvršavanje više zaduženja, određivanje prioriteta, organizacija rasporeda radi što kvalitetnijeg učinka postale su potreba zaposlenih na svim pozicijama. Potreba za efikasnim upravljanjem procesima unose dinamiku u obavljanje zaduženja, ali povremeno stvaraju i stres koji je moguće izbeći uz razvoj veština upravljanja vremenom. 

  Predavač: Danijela Božović

 • Timski rad i saradnja

  Najveći broj savremenih pozicija, zanimanja i industrija podrazumeva i zahteva timski rad kao način obavljanja zaduženja. Zbog protoka informacija, dinamičnosti poslovnog okruženja, podele odgovornosti i uopšte ostvarivanja rezultata, veština timskog rada jedna je od najviše cenjenih kompetencija na tržištu rada. 

  Predavači: Evica Kuč, Milorad Bjeletić, Vesna Đukić

 • Komunikacione veštine - vizuelizacija

  Kada komuniciramo i prenosimo bilo koju poruku koja ima za cilj da ubedi slušaoce u relevantnost iznetog, uspešnost prijema i prihvatanja poruke najviše zavisi od toga koliko smo uključili slušaoce u našu priču, da li nas razumeju i da li smo uspeli da od priče napravimo jasne slike u njihovim umovima. Upravo tehnike vizuelizacije pomažu u postizanju ovih ciljeva posebno kada je komunikaciona poruka kojom predstavljamo apstraktne koncepte koji su zasnovani na realnim podacima. 

  Predavač: Zorica Tomić

 •  Komunikacione veštine

  U vremenu u kome živimo najbolji način da rukovodimo stresom i situacijama koje koče naše poslovno napredovanje jeste da znamo kako da upravljamo našim odnosom sa drugim ljudima. Ključ efikasnog upravljanja našeg odnosa sa ljudima je kroz efektivnu komunikaciju.

  Predavač: Marija Čanković

 • KREATIVNO MIŠLJENJE
  za inovacije i održivi razvoj

  Kada rezultat poslovanja zavisi od ponašanja i reakcije ljudi, analitičko mišljenje je nužno ali ne i dovoljno da obezbedi rast. Sa naglaskom na osluškivanje, empatiju, razmišljanje obema hemisferama mozga i eksperimentisanju, kreativno mišljenje je vrlo disciplinovan proces zasnovan na setu tehnika i alata. Budite konstruktivniji u rešavanju problema i otkrivanju novih prilika.

  Predavač: Miša Lukić

 • Kompetitivna strategija
  TEORIJA IGARA

  Program za donosioce strateških odluka i problem-solvere. Koristeći osnovne tehnike i formule teorije igara koje se primenjuju u vojnim strategijama i na sportskim terenima saznajte kako da donosite pametnije tržišne odluke koje će vam obezbediti kompetitivnu prednost. Neke poslovne odluke, posmatrane kao igranje ozbiljne igre, primenom teorije igara donose se na lak i prirodan način.

  Predavač: Branko Radulović

 • CORPORATE CULTURE
  diplomatska komunikacija na poslu

  Komunicirajte uspešnije i efektivnije čak i u periodima manjka lične energije i raspoloženja. Uspešno artikulisano nezadovoljstvo smanjuje frustracije, jača samopouzdanje i omogućava da se u visoko kompetitivnim uslovima kreira pozitivna atmosfera u kojoj sve miriše na uspeh. Ovladajte setom tehnika i alata za ostvarivanje efektivne komunikacije.

  Predavač: Zorica Tomić

 • ZAŠTITITE SVOJU IDEJU I PRODAJTE JE ONLAJN

  Saznajte kako da zaštite svoje ideje, poslovne podatke, patente, geografske oznake porekla i ostale tipove intelektualne svojine na internetu uz minimalizaciju rizika zloupotrebe. Naučite kako da pošaljete i primite ponudu za zaključenje ugovora na internetu, koje vrste i tipovi bankarskih poslova su sigurni i kako sami da stvorite pravno relevantni okvir za poslovanje na internetu.

  Predavač: Strahinja Mavrenski

 •  PREZI - najpopularniji alat za izradu prezentacija

  Prezi se bazira na vizuelnom pričanju priče pomoću jednostavnog interfejsa koji korisniku omogućava postavljanje teksta, hiperlinkova, videa, slika, pdf fajlova i ppt-a. Ovaj alat se koristi kao platforma za premošćivanje linearne i nelinerne informacije, odnosno kao alat za brainstorming i strukturiranu prezentaciju.

  Predavač: Sanja Nasevski

 • Kontekst savremenog sveta
  THE BIG PICTURE

  Sklapajmo kockice uhvatljivih začetaka budućih trendova i otkrijmo kako će se savremeno doba opisivati za 50, 100 godina: sukob civilizacija, aktuelni interesi i odnosi svetskih sila, geopolitički trendovi, uticaj korporacija na razvoj političkih odnosa, profil savremenih generacija, moć dezinformacije. Napravite zoom out vašeg poslovanja za pametnije strateške odluke. Everything is connected!

  Predavači: Lazar Šestović, Predrag Marković, Zorica Tomić, Miša Lukić...

BOŠ vesti&blog

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top