Efektivno slušanje

Šta će polaznici naučiti?

Efektivna komunikacija  ima veliki značaj u savremenom poslovanju. Izuzetno bitan deo ne samo poslovne, već komunikacije uopšte jeste aktivno slušanje, jer uspešna komunikacija pored govornika uključuje aktivnog slušaoca i povratnu informaciju. Jasno i precizno prenošenje informacija utiče na rezultate u poslovanju i zato je aktivan slušalac koji pažljivo prati ne samo ono što je izgovoreno, već i način na koji se nešto izgovara i cilj razgovora, ključan kako se poruka ne bi izgubila ili pogrešno protumačila.

Efektivno (aktivno) slušanje je nezaobilazna veština za zaposlene na svim nivoima. Istinska zainteresovanost i razumevanje onog što sagovornik govori, analiziranje njegovih potreba i poruka koje prenosi i verbalno i neverbalno, omogućavaju zaposlenima da bolje odgovore na zahteve koje se pred njih postavljaju i uspešno obave zadatke zahvaljujući relevantnim informacijama i uputstvima. Cilj ove obuke je učesnicima pojasni komponente i prednosti aktivnog slušanja i omogući ima da aktivno slušanje inkorporiraju u komuniciranje sa kolegama na dnevnom nivou.

Teme koje obuka pokriva:

  • Pojam i komponente efektivnoj slušanja
  • Uticaj efektivnog slušanja na komunikaciju
  • Posledice loše komunikacije
  • Empatija u službi efektivne komunikacije

Predavač:

Marija Čanković
Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top