Motivacija

                               

Šta će polaznici naučiti?

Istraživanja u oblasti motivacije pokazuju da je motivacija povezana sa postignućem i napredovanjem, kao i sa ličnim zadovoljstvom. Stoga je od izuzetnog značaja poznavanje pojmova iz ove oblasti i ovladavanje strategijama za održavanje i povećanje motivacije. Cilj programa je da polaznici steknu znanja o različitim teorijama motivacije i značajem motivacije za uspeh u radu i zadovoljstvo poslom, o motivacionim uverenjima i tehnikama za (samo)motivaciju. Takođe, program bi trebalo da podstakne polaznike da uzimaju u obzir kako se njihovi postupci odražavaju na motivaciju drugih i da praktično primenjuju različite strategije kako bi održali i podstakli sopstvenu motivaciju i motivaciju drugih ljudi.

Teme koje obuka pokriva:

  • Definisanje osnovnih pojmova u oblasti motivacije
  • Važnost podsticanja i održavanja motivacije za uspeh u poslu i zadovoljstvo poslom
  • Definisanje i vežbanje primene strategija za podsticanje motivacije u radnom okruženju u cilju napredovanja u karijeri
  • Samoprocena u odnosu na motivaciona uverenja
  • Praktična primena znanja o motivacionim uverenjima u cilju održavanja i povećanja motivacije

Predavač:

Aleksandra ĐurovićBuilding new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top