Orijentacija na klijente

                                            

Šta će polaznici naučiti?

Strateška i dugoročna orijentacija na klijente, potrošače i kupce je bitan stub poslovanja svake kompanije. Zadovoljstvo i lojalnost klijenata jesu ultimativni ciljevi kojima svaka uspešna kompanija teži. U doba Marketinga 3.0, fokus na klijente je temelj svih daljih aktivnosti i zadire u pitanja zadovoljavanja kompleksnih ljudskih potreba za učešćem, zajedništvom i kreativnošću, na koje kompanije treba da odgovore. Klijent više nije samo klijent ili kupac; on je nužno i partner i ko-kreator proizvoda i usluga. Cilj programa je da polaznicima pojasni koncept i približi značaj orijentacije na klijente, i da im na praktičnim primerima pokaže benefite poslovanja usmerenog na klijente. Program bi trebalo da motiviše polaznike da samostalno primene i vežbaju ponašanja koja reflektuju pristup usmerenosti na klijente u svakodnevnom radu, odnosno da da razviju strategije rada usmerenog na klijente, motivišu zaposlene iz svojih timova da uspešno primenjuju tehnike ponašanja koja reflektuju usmerenost na klijente.

Teme koje obuka pokriva:

  • Definisanje pojma i koncepta orijentacije na klijente
  • Važnost pristupa usmerenog na klijente za uspeh u poslu
  • (Samo)procena usmerenosti na klijente
  • Izvori otpora i motivatori za ponašanje usmereno na klijente
  • Tehnike i strategije ovladavanja pristupom usmerenim na klijente
  • Analiza i rad na konkretnim case-study

Predavači:

Sandra Panić

Tamara Vidović

Sanja Nikolin
Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top