Upravljanje konfliktima

Šta će polaznici naučiti?

Konflikti na radnom mestu mogu da utiču na produktivnost i motivaciju zaposlenih. Razvijanje i održavanje pozitivnih međuljudskih odnosa je neophodno u današnjem poslovnom svetu. Rešavanje konflikta je neizbežan deo posla: identifikovanje i uspešno rukovođenje teških ljudi i situacija zahteva pozitivnu komunikaciju, aktivno slušanje i veštine rešavanja problema – što je sve sastavni deo uspešnog rešavanja konflikta. Cilj obuke je da se polaznici upoznaju sa različitim stilovima pristupa konfliktnoj situaciji, da prepoznaju lični stil pristupa i uoče aspekte koji se mogu menjati u tom pristupu. Potrebno je da razumeju da ljudi različito pristupaju konfliktu i na osnovu toga treba razviti strategiju rešavanja konfliktne situacije. Polaznici mogu da nauče da rukovode konfliktima drugih u poslovnoj sredini. Dubljim razumevanjem prirode konflikta kao i faktora koji na njega utiču moći će da na radnom mestu stvore sredinu gde se konflikti uspešno rešavanju kako bi što manje uticali na produktivnost i motivaciju zaposlenih. 

Teme koje obuka pokriva:

  • Definisanje osnovnih pojmova u oblasti rešavanja konflikta, izazovnih situacija i ljudi u konfliktu
  • Različiti načini reagovanja na konfliktnu situaciju
  • Pojmovi efektivnog slušanja, govora tela, komunikacije i asertivnosti u kontekstu konflikta
  • Strategije za efektivno rešavanje konflikta
  • Identifikovanje ličnog stila reagovanja, odakle potiče i na koji način se može unaprediti
  • Rukovođenje konfliktom u kome nismo lični involvirani

Predavač:

Marija Čanković

 Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top