Rezultati aktivističkih inicijativa pojedinaca-IniciJAtiva-akciJA-donaciJA

U utorak, 28. marta 2017. godine u Startit centru u Beogradu je održan završni događaj „iniciJAtiva-akciJA-donaciJA“ na kom su predstavljeni rezultata projekta akciJA – Grantovi za inicijative pojedinaca.

Događaj su otvorile Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo, Srbija i Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole.

Jadranka Jelinčić je pozdravila prisutne i ukratko se osvrnula na razloge zbog kojih je Fondacija za otvoreno društvo, Srbija pokrenula ovaj program podrške aktivističkim inicijativama. Ovaj konkurs je pored mogućnosti da pojedinci budu predlagači i realizatori određenih inovativnih rešenja, omogućio i uvođenje jednog novog pristupa sagledavanju sadašnje situacije u Srbiji i problema sa kojima se lokalne zajednice i društvo uopšte suočavaju. Upravo je ovaj pristup omogućio autorima inicijativa i saradnju sa postojećim organizacijama civilnog društva i zajednički rad na odabranim temama.

Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole obrativši se prisutnima je iskazala svoje zadovoljstvo postignutim rezultatima i prilikom da se široj zajednici, donatorima i partnerima predstave odabrane inicijative. Iako je sam konkurs u centar stavio same pojedince i podstaknuo njih da sami identifikuju probleme u svojim lokalnim zajednicama, da predlažu inovativna i nekonvencionalna rešenja koja opet doprinose promenama u zajednici, ovakva vrsta podrške je i BOŠ-u pružila mogućnost da svoj program podrške prilagodi potrebama autora ovih inicijativa i samim tim stekne značajno iskustvo za sve buduće programe.

Nakon uvodnih izlaganja, organizovan je panel koji je bio posvećen temi Aktivni građani – podrška inicijativama pojedinaca. U ovom delu je Srđan Đurović, predstavnik Fondacije za otvoreno društvo, Srbija razgovarao sa predsednikom Skupštine opštine Irig Vladislavom Ilkićem, autorom inicijative Ciklo-selo Zoranom Bogićevićem i predsednikom UO Udruženja za razvoj preduzetništva Milivojem Jovanovićem, o važnosti ovakve vrste podrške pojedincima, partnerskim organizacijama i lokalnoj zajednici, o uticaju ideja pojedinaca u radu udruženja građana, o mogućoj saradnji, odnosu lokalne zajednice prema ovakvim incijativama, postojećim iskustvima i i daljim mogućnostima za saradnju.

U drugom delu događaja, svi prisutni su imali priliku da se kroz izložbu upoznaju sa svim pojedinačnim inicijativama i postignutim rezultatima.

Fondacija za otvoreno društvo i Beogradska otvorena škola su pokrenule ovaj projekat kako bi pružile mogućnost POJEDINCIMA da realizuju svoje projektne ideje koje imaju nekonvencionalan pristup i/ili nude inovativna rešenja za promene praksi i politika u zajednici, a koje doprinose društvenom razvoju Srbije. Vodeći se tim principima, Fondacija za otvoreno društvo i Beogradska otvorena škola su odabrale 11 projekata i pružili im finansijsku i mentorsku podršku. Projekti su bili realizovani od marta do decembra 2016. godine. Svojim inicijativama, odabrani pojedinci su pokušali da odgovore na izazove u sledećim oblastima: umetnost i kultura; zaštita životne sredine; migrantska kriza, (samo)zapošljavanje teže zapošljivih kategorija i osoba sa invaliditetom; socijalno preduzetništvo; međugeneracijska solidarnost; turizam i zdravi stilovi života; zaštita korisnika telekomunikacionih usluga.

28.03.2017.
Najave