Snaga zajednice

Snaga zajednice: Poboljšanje kapaciteta organizacija civilnog društva u zaštiti životne sredine i prirodnih resursa

Projekat se bavi problemom niskog kvaliteta uticaja procene na životnu sredinu i nedovoljnim kapacitetima zainteresovanih strana za učešće u procesu donošenja odluka vezano za zaštitu životne sredine. Cilj projekta je da podrži razvoj održive i odgovorne politike zaštite životne sredine u Srbiji, koja je u skladu sa standardima i dobrim praksama Evropske unije (EU), sa proaktivnom ulogom kompetentnijih i ojačanih organizacija civilnog društva.

Ciljevi projekta su: da unapredi znanje i kapacitete organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine i medija, kao i učešće u proceni uticaja na životnu sredinu i zagovaranju za očuvanje prirodnih resursa, da uveća transparentnost i odgovornost vlasti u sprovođenju procene uticaja na životnu sredinu i da ojača saradnju među organizacijama civilnog društva, akademske zajednice, medija i lokalnih vlasti u cilju poboljšane implementacije zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine.

Aktivnosti u sklopu ovog projekta su:

1) Olakšavanje učešća organizacija civilnog društva, medija i predstavnika lokalnih vlasti u konsultacijama vezanim za procenu uticaja na životnu sredinu i stratešku procenu uticaja na životnu sredinu:

– Upoznavanje organizacija civilnog društva, medija i lokalnih vlasti sa konsultacijama u oblasti strateške procene uticaja na životnu sredinu u sklopu Nacionalne strategije borbe protiv klimatskih promena sa Akcionim planom, kao i Programa za implementaciju Strategije razvoja energetike;

– Kampanja sa fokusom na jugozapadnu Srbiju – organizacije civilnog društva sarađuju sa akademskom zajednicom na zaštiti prirodnih resursa;

2) Izrada i objavljivanje Priručnika „Strateška procena uticaja i procena uticaja na životnu sredinu u upravljanju vodama i prirodnim resursima“;

3) Program podizanja kapaciteta „Poboljšanje učešća u procedurama procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu“

Projekat je deo većeg projekta „Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije“ „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj“ koji podržava Evropska unija kroz „Program podrške civilnom društvu i medijima od 2014. do 2015. godine“. Projekat traje od 1. novembra 2016. do 31. oktobra 2018. godine.

Vesti
Najave