C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 7, 2004.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 

 

SADRŽAJ

Uvodnik - Šta je sajber psihologija

Identitet, Nenad Golčevski

Zavisnost, Nenad Golčevski

Internet i tradicionalni mediji, Darko Hinić

Katalog linkova

 

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Glavna urednica
Iva Nenić

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 
 

 

 

UVODNIK UREDNIKA BROJA - ŠTA JE SAJBER PSIHOLOGIJA.........
Nenad Golčevski

IDENTITET ..........................................................................................................
Nenad Golčevski

Persona + e.....................................................................................................................................................
Panta rei...........................................................................................................................................................
Quo vadis.........................................................................................................................................................

Odluka o tome kojim ćete terminom označiti neku pojavu, sama po sebi govori mnogo o tome na koji način ćete je tretirati, koje njene aspekte naglasiti i koji vid njenih manifestacija staviti u fokus svog proučavanja. Individua kao psihološki subjekt, verovatno je centralni fenomen celokupne psihološke nauke i zato ne čudi činjenica da postoji bar tuce termina kojima ga je moguće označiti. Ovi termini potiču iz različitih psiholoških škola i pristupa, a polja njihovih značenja nikada se ne preklapaju u potpunosti. U sajberpsihologiji se individualna organizacija nosioca psihološkog postojanja i delovanja, po pravilu označava terminom identitet. S obzirom da se ovom rečju ne može označiti sam subjekt kao nosilac ove organizacije, kao neka vrsta pomoćnih oznaka, ili pak u specifičnom kontekstu, javljaju se još termini self i ličnost ili, neutralni termini kao što su osoba, odnosno individua. Ipak, kada se govori ili piše o ovoj temi, ona se po pravilu označava kao "problem identiteta". Ovaj termin nosi sa sobom masu konotacija, a većina njih tiče se nekih važnih aspekata i specifičnosti proučavanja individue kao psihološkog subjekta u sajberprostoru. .>>>

 

ZAVISNOST .........................................................................................................

Iako predstavlja jedan od nekoliko psiholoških fenomena sajberprostora kojima autori, javnost i mediji posvećuju najveću pažnju, osnovna je dilema, kada je u pitanju "poremećaj zavisnosti od interneta" , da li tako nešto uopšte postoji. Naime, kada je Ivan Goldberg (prema: King,1996.) skovao ovu sintagmu ponudivši prvu listu simptoma zavisnosti od interneta, njegova namera nije bila da predloži novu dijagnostičku kategoriju, već da napravi šalu, parodiju na brojne i sve prisutnije anegdote o ljudima čiji se život značajno promenio kao posledica intenzivne i produžene upotrebe interneta. Njegova ideja je, međutim, brzo dobila sopstveni život, a i dr Goldberg se uozbiljio, predloživši novi termin, "patološka upotreba kompjutera", sa namerom da ovaj pokrije širi spektar fenomena. Trenutno su u upotrebi oba termina, a autori se odlučuju za jedan od njih u zavisnosti od opsega fenomena koji nameravaju da obuhvate, ali i od toga kakav je njihov stav u pogledu statusa koji novoustanovljenom fenomenu treba pripisati. >>>

 

INTERNET I TRADICIONALNI MEDIJI...........................................................
Darko Hinić

Uvod............................................................................................................................................................
Dileme, dileme, dileme...........................................................................................................................
Metodologija istraživanja.........................................................................................................................
Pregled i analiza rezultata.......................................................................................................................
Završna reč
.................................................................................................................................................

Jedna od najupečatljivih posledica postojanja medija je da oni, vrlo često ne "trpe" jedni druge, tj. da od trenutka kada je "video ubio radio", ili od kada je pisana reč prevladala usmeno izrečenu priču, postoji borba za primatom na medijskoj sceni. Naši podaci, pokazuju da upravo u ovoj oblasti savremenog života Internet beleži najveći uticaj. U početnom delu prezentovanog rada skicirane su trenutne dileme koje okupiraju pažnju istraživača ove oblasti. Zatim su prikazani rezultati nekih od značajnijih studija na ovu temu, da bi na kraju oni bili upoređeni sa nalazima naše studije i to po dva važna pitanja: uticaja Interneta na korišćenje ostalih oblika medija (u zavisnosti od nekih demografskih odlika i odlika upotrebe Interneta ) i stavova korisnika Interneta prema ostalim medijima (njihovo predviđanje budućih odnosa medija i poverenje u objektivnost prezentovanih informacija).>>>

 

KATALOG LINKOVA..........................................................................................

 

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830