C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 7, 2004.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 

 

SADRŽAJ

Uvodnik - Šta je sajber psihologija

Identitet, Nenad Golčevski

Zavisnost, Nenad Golčevski

Internet i tradicionalni mediji, Darko Hinić

Katalog linkova

 

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Glavna urednica
Iva Nenić

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 

 

UVODNIK: ŠTA JE SAJBERPSIHOLOGIJA
Nenad Golčevski
Centar za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole

Ovaj broj e-volucije posvećen je prikazu pojedinih aspekata psihološke problematike upotrebe Interneta i njegovog mesta u našim životima. Svakako da ovu složenu naučnu oblast koja se neprestano širi nije moguće predstaviti u okviru jednog broja časopisa, te tekstove koje ovde donosimo treba shvatiti kao neku vrstu uvoda i ilustracije problema koje psihologija interneta ili sajberpsihologija u ovom trenutku obuhvata.

Oblast psihologije interneta još uvek nema ni izbliza definisane granice, kako u odnosu na matičnu nauku i njene poddiscipline, tako i prema ostalim srodnim društvenim naukama i njihovim "sajber" pandanima. U referentnoj literaturi moguće je tako naći mnoštvo autora koji pišući pod firmom sajbersociologije, antrpologije ili filozofije, pa i sajberkulture uopšte, zalaze duboko u domen psiholoških pojava i problema. Naučnici koji deluju na ovom polju, čak i ne pokazuju zainteresovanost da domen svog rada jasno omeđe, sistematizuju i definišu. Uzroci za to mogu biti različiti. Poznato je, naime, da svaka naučna oblast, u prvim godinama svog razvoja kreće u širinu, u "osvajanje" prostora svog delovanja, te da je u tom periodu mnogo manje interesovanja, a možda i mogućosti, za analizu i sistematizaciju do tada učinjenog. Sa druge strane, kao i u psihologiji, pa i nauci uopšte i u sajberpsihologiji preovladava trend da se istraživači vezuju za uske i vrlo specijalizovane oblasti, što umanjuje njihovo interesovanje, pa i poznavanje srodnih oblasti a time ujedno i mogućnost da daju širi i obuhvatniji pogled na njih.

Drugi važan razlog za nemogućnost davanja zadovoljavajućeg odgovora na pitanje "Šta je sajberpsihologija?", tiče se upravo pomenute problemske, teorijske i istraživačke širine oblasti o kojoj je reč, te samog procesa širenja koji se poslednjih godina odvija neverovatnom brzinom i kako izgleda nema nameru da se uskoro zaustavi. U takvim uslovima, gde je ono što se otkrije, ustvrdi ili pretpostavi danas, za nekoliko meseci već višestruko razgranato i produbljeno, teško je postaviti jasne granice i predložiti adekvatne definicije, jer one vrlo skoro mogu postati preuske, zastarele i sputavajuće. Konačno sajberpsihologija u ovoj, upravo opisanoj trci, nije sama. Ona ima svog "zeca", koji je celu tu trku i poveo i koji se od početka nalazi nekoliko koraka ispred nje.

Zec u ovoj metafori predstavlja, naravno, sam internet, a njegovo neprestano usložnjavanje i obogaćivanje novim modusima delovanja na njemu i kroz njega, kombinovano sa ljudskom maštovitošću u iznalaženju novih načina upotrebe i međusobnog kombinovanja već postojećih funkcija ove moćne tehnologije, predstavljaju, bar kako sada izgleda, nepresušni izvor pojava i problema koje najpre treba uočiti kao takve a tek zatim ih podvrgnuti naučnoj analizi i proučavanju ili ih barem, iole valjano, označiti i opisati.

U tom smislu zalažem se za prefomulaciju pitanja iz naslova, te bi ono sada umesto "Šta je sajberpsihologija?", glasilo "Šta je sve sajberpsihologija?". U istom duhu, odgovor ne može biti jasan, niti jednoznačan, već mora odražavati rascepkanost, fragmentarnost, neodređenost i nedefinisanost, koje su trenutno, izgleda, karakteristike inherentne samoj disciplini.

U okviru ovog broja e-volucije nalaze se tri teksta koja se bave umnogome različitim problemima vezanim za psihološke aspekte upotrebe interneta. Prvi od njih, tiče se koncepta identiteta koji je, praktično, noseći u ovoj novoj naučnoj oblasti. Druga dva teksta bave se znatno specifičnijim temama - fenomenom zavisnosti od interneta i odnosom interneta i tradicionalnih medija . Za njih je, međutim, karakteristično to što su se obe poslednjih godina nalazile u centru, možda ne toliko stručnih, koliko javnih i medijskih diskusija u pogledu psiholoških i inih promena koje internet donosi u naše živote.

U tom smislu, nadamo se da će vam ovi tekstovi omogućiti kvalitetan uvid u neke od ključnih tačaka ove nove psihološke oblasti i da će vas podstaći da na drugačiji način sagledate i da bolje razumete neke fenomene sa kojima se svakodnevno susrećete u sajberprostoru.

Naredni odeljci predstavljaće stoga pokušaj da se prikazom fizičkog, socijalnog i pre svega psihološkog konteksta u kome se predmet proučavanja sajberpsihologije odvija - sajberprostora, kao i sažetim pregledom dva trenutno nalaktuelnija problema nove naučne oblasti, problema identiteta u sajberprostoru i problema >zavisnosti< od interneta, pruži uvid u tematsku širinu i posebnost sajberpsihologije i, koliko je to u ovom trenutku moguće, naznači domen pojmovnog i fenomenološkog polja u kome ona operiše. Poseban deo biće posvećen analizi osnovnih epistemoloških problema sa kojima se susreće psihološko proučavanje sajberprostora i to delom kroz osvrt na nasleđe koje ono nosi sa sobom iz matične nauke, a delom kroz prizmu specifičnosti saznajnih problema, nametnutih prirodom fenomena o kome je reč.

Kao posledica činjenice da se sajberpsihologija nalazi na samom početku svog razvoja, te sledstvene nerazvjenosti i nestruktuiranosti njenih naučnih odrednica, ni pregled koji sledi ne može imati kvalitativno više aspiracije, zbog čega će, u većoj meri, predstavljati slobodnu deskripciju nego li strogu naučnu analizu, bacanje mreže da bi se ispitalo lovište, pre nego lov na unapred utvrđeni cilj.

 

 

 

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830