C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 5, 2004.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 

Tema broja:
Inicijalizacija sajber kulture

SADRŽAJ

Uvodnik urednika broja

Kultura sajber prostora, Iva Nenić

Umesto enciklopedijskih odrednica za informaciono društvo

O knjizi "Tiranija trenutka" Tomasa Hilana Eriksena, Nenad Golčevski

O knjizi "Virtuelna kultura" Stivena Džounsa, Iva Nenić

Katalog linkova

 

 

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Glavna urednica
Iva Nenić

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 
 

 

 

UVODNIK UREDNIKA BROJA .......................................................................
Iva Nenić

KULTURA SAJBER PROSTORA ..................................................................
Iva Nenić

Počeci i prakse ..............................................................................................................................................
Komunikacija i zajednica (communion, community) .............................................................................
Stvarnost i "nova stvarnost" .........................................................................................................................
Umesto zaključka...........................................................................................................................................

Nastanak Interneta i digitalizacija svakodnevice iznedrili su nove oblike društvenih aktivnosti i polja delovanja, u koje spada i velika oblast sajber kulture. Diskusija ovog pojma zahtevala bi mapiranje različitih pristupa i vidova upotrebe koji ga određuju u popularnom govoru i teorijskom diskursu, a koji divergiraju počev od predstave o pragmatskom aspektu "upotrebe" Interneta (e-mail, chat, e-business), preko lamenta nad implikacijama "novine" novih medija komunikacije, do ispitivanja i predikcija u vezi sa političkim i ideološkim impaktima Mreže na odavno izgubljenu kategoriju realnosti. Samih definicija ima na pretek: savremena društvena nauka je produkovala različite, podjednako legitimne, opise i određenja sajber kulture, i tematizovala njene brojne aspekte i karakteristike, ustanovivši "novu" granu proučavanja društva poznatu kao cyberculture studies (studije sajber kulture).>>>

 

UMESTO ENCIKLOPEDIJSKIH ODREDNICA ZA INFORMACIONO DRUŠTVO ...........................................................................................................

Problem informacije u globalnom okruženju ...........................................................................................
Paradoks hiperteksta ...................................................................................................................................
Hiperlinkovi .....................................................................................................................................................

Osim što razvoj Interneta kao univerzalnog medija donosi neke sasvim očigledne (i neke ne sasvim očigledne) koristi u smislu opšteg društvenog razvoja i dobrobiti pojedinca, taj razvoj sa sobom nosi i neke očigledne (kao i neke ne sasvim očigledne) probleme. Pošto se entuzijazam vezan za razvoj informacionog društva, globalnog sela itd. lagano ispumpava u vremenu kroz koje prolazimo, i pošto je, uopšte uzevši, razvoj svetske mreže doneo mnogo više tehnooptimizma i utopijskih perspektiva od pesimizma i kritike, u narednim redovima želimo da diskutujemo neke od ne sasvim očiglednih problema vezanih za koncepte informacije i komunikacije koje ovaj globalni razvoj nosi.>>>

 

O KNJIZI "TIRANIJA TRENUTKA" TOMASA HILANA
ERIKSENA...........................................................................................................

Nenad Golčevski

Ako u teško predvidivoj budućnosti naše civilizacije opstane pridev "kultno" kao oznaka za umetnička i naučna dela koja su obeležila jedno doba i koja su izrazila ono što misle, govore ili čine oni koji u takvom dobu žive, knjiga norveškog profesora socijalne antropologije, Tomasa Hilana Eriksena, svakako će uz sebe nositi tu oznaku. Za ovakvu tvrdnju može se izneti nekoliko argumenata.

Pre svega, o temi kojom se ova knjiga bavi, a to su pojedinac i društvo u vremenu dominacije informacija, ispisano je u poslednjih petnaestak godina toliko eseja, tekstova, analiza i sl. da je zainteresovanom a neupućenom čitaocu potrebno daleko, daleko više vremena nego što mu "po difoltu" stoji na raspolaganju. Pa čak i kada se naš zamišljeni zainteresovani laik uputi u ključne termine i pojmove ovog eksplozivno narastajućeg diskursa, otkriće da je pred njim jedno nepregledno more opštih mesta, proklamovanih principa i nedorečenih, poluargumentovanih hipoteza ili opisa. Da i ne pominjemo da je u potrazi za tekstovima iz ove (ili preciznije, ovih) oblasti najčešće neophodno izdvojiti dane lutanja po svetskom hipertekstu uz neprestane (i često nepotrebne) digresije i zastranjivanja. >>>

 

O KNJIZI "VIRTUELNA KULTURA"
STIVENA DŽOUNSA..........................................................................................

Iva Nenić

Zbornik eseja Virtuelna kultura predstavlja jednu od retkih i značajnih publikacija na temu virtuelnosti i novih izazova koje nosi upotreba Interneta. Knjiga je koncipirana kao skup različitih radova na teme u opsegu od socioloških pristupa, preko psihologije Internet zajednica, do razumevanja gender (rodnih) pitanja u online komunikaciji. Autor i urednik zbornika, profesor Stiven Džouns (Steven Jones) je istraživanja u ovom pravcu otpočeo još sa zbornikom Kiber društvo (CyberSociety, 1995), da bi u Virtuelnoj kulturi kompilirao deset ogleda koji mahom upućuju na pitanja komunikacije i sajber okruženja. Virtuelna kultura je izdanje Biblioteke XX vek, i pored studija obuhvata predgovor, pozamašnu bibliografiju različitih relevantnih tekstova na temu Interneta, uz koju je u srpskom izdanju priređen i kratak glosar Internet terminologije (Vladislava Gordić). >>>

 

KATALOG LINKOVA..........................................................................................

 

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830