C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 5, 2004.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 

Tema broja:
Inicijalizacija sajber kulture

SADRŽAJ

Uvodnik urednika broja

Kultura sajber prostora, Iva Nenić

Umesto enciklopedijskih odrednica za informaciono društvo

O knjizi "Tiranija trenutka" Tomasa Hilana Eriksena, Nenad Golčevski

O knjizi "Virtuelna kultura" Stivena Džounsa, Iva Nenić

Katalog linkova

 

 

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Glavna urednica
Iva Nenić

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 

 

UVODNIK UREDNIKA BROJA
Iva Nenić

 

Upotreba savremenih komunikacionih tehnologija nameće mnoga pitanja koja se tiču često veoma praktičnih aspekata komunikacije, a potom i fundamentalnih tema u vezi sa razvojem društva koja se u istoriji uvek postavljaju kada se pojavi "nova" forma saobraćanja. Samim tim, nastaje potreba za različitim kategorijama znanja, u kojima će novina sredstava komunikacije i transformacije sadržaja koji se njima prosleđuju biti bar delimice zahvaćena. Korišćenje Interneta i digitalnih tehnologija svakako probija barijere komunikacije na jedan ekstatičan način, obećavajući (makar u početku) blizinu, brzinu i efikasnost (sveprisutnost na click). Sa druge strane, promene kroz koje određeni segmenti društva prolaze, ili se nalaze na njihovom pragu, zahtevaju pažnju i kritički odnos subjekta. Sistem znanja i obrazovanja koji je potreban u ovom trenutku podrazumeva bazični nivo informacije o digitalizovanoj komunikaciji, zatim istraživanje i promišljanje, a potom (teorijsku) sintezu kroz koju će se, ako ne odgovoriti, a onda uputiti na određene činjenice i probleme relevantne za dati društveni trenutak. Drugim rečima, otvara se mnogo polja koja zahtevaju upis znanja i konsekventnu edukaciju različitih sfera društva.

Međutim, uspostavljanje kritičkog diskursa podrazumeva inicijalno pojašnjenje i fundiranje ključnih pojmova i koncepata. Internet, virtuelno, sajber su termini koji ulaze u svakodnevni govor kao buzzword i često podležu nejasnoj, nedoslednoj ili naprosto pogrešnoj upotrebi. Utoliko više je neophodna edukacija i upućivanje na izvore u kojima su sadržane relevantne informacije podjednako za "običnog" i verziranog korisnika/cu . O tome svedo či i stanje samog jezika, u kojem je silina novog input-a proizvela haotičnost: jezik odražava stvarnost nastupajućeg informatičkog društva.

Poseban problem čini i izostajanje razgraničenja oblasti sajber studija - da li je u pitanju (samo) Internet, digitalne tehnologije, VR (virtual reality), tehno utopije ili drugi oblici integracije tehnologije sa svakodnevicom društva. Zatim, postavlja se i problem razdvojenosti različitih disciplina koje pristupaju ovim fenomenima, i često veoma specijalizovanog jezika koji se koristi, bilo da je reč o tehničkom jeziku ili diskursu društvenih nauka. Svakako, potpuna integracija nije nužna usled različitih tipova problema o kojima se govori, ali bi približavanje i preuzimanje (naturalizacija) određenih koncepata proizvelo korist u oba pravca.

Časopis E-volucija nastupa sa opisane pozicije. Ideja koja stoji iza celine časopisa jeste razmatranje raznolikosti tema koje se vezuju za informatičko društvo i pokrivanje (iniciranje) uvodnih tekstova u različitim društvenim praksama u rasponu od edukacije, preko upotrebe Interneta, do umetnosti. Paralelno sa tim, nastoji se i da se uvede niz početnih odrednica koje funkcionišu kao pristupne kategorije fenomenima savremene komunikacije. Time se odgovara na aktuelnost problematike u lokalnim okvirima, u kojima su Internet i informatičko društvo kao fenomeni još uvek nedovoljno u fokusu edukativne, naučne i teorijske produkcije. Broj časopisa koji je pred vama raspravlja pojam sajber kulture, informacije, hiperteksta i simulacije, uz pregled korisnih linkova i izbor (relativno skromne) literature koja je prevedena na srpski jezik, a tiče se informatičkog društva i korišćenja Interneta.

 

 

 

 

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830