O projektu

Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije  pokrenuli su projekat "Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj Uniji - SA4EU2" sa ciljem da, kroz četiri napredna programa obuke koji se odnose na sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije i modul koji se tiče modaliteta upravljanja projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU, ojačaju kapacitet lokalne, regionalne i državne uprave Srbije u procesu evropske integracije. 

Projekat se izvodi uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške u okviru Sporazuma o grantu između Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške i Beogradske otvorene škole (SRB -10/00121), u okviru Programa bilateralne saradnje između vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Polaznici obuke u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” su namenjeni zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim ustanovama i organima čiji je osnivač Republika Srbija i koji su u svojim svakodnevnim poslovima uključeni u proces kreiranja i sprovođenja politika od značaja za proces evropske integracije Republike Srbije.

Projekat se izvodi kroz pet obrazovnih programa:

  1. Politika Evropske unije u oblasti životne sredine
  2. Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja
  3. Politika Evropske unije u oblasti energetike
  4. Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja
  5. Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU

U okviru svakog od obrazovnih programa predviđena je petodnevna studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu.

 

Obrazovni programi u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” koncipirani su tako da omogućavaju:

- izabranim predstavnicima državne uprave sa  lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa da steknu relevantna i primenjiva znanja o funkcionisanju i delovanju Evropske unije u oblastima i politikama od značaja za proces evropske integracije u Srbiji;

- unapređenje rada vladinih službenika u politikama od značaja u procesu pregovora Srbije sa predstavnicima Evropske komisije;

- izabranim predstavnicima državne uprave sa  lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa da steknu relevantna i primenjiva znanja o načinima upravljanja projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU u cilju efikasnijeg ostvarivanja ciljeva sadržanim u projektima od značaja za razvoj politika i procesa brže integracije Republike Srbije u EU, ali i pripreme za korišćenje fondova EU koji stoje na raspolaganju državama članicama;

- unapređenje koordinacije, komunikacije i profesionalizma u radu državnih organa zaduženih za poslove evropske integracije;

- okupljanje, obrazovanje i formiranje čvrste mreže zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi Republike Srbije;

- polaznicima koji su zaposleni u lokalnim samoupravama da, kao stručni deo državne uprave, poboljšaju efikasnost rada lokalnih organa i da vrše uticaj  na donosioce političkih odluka u cilju ubrzanog procesa integracija naše zemlje u Evropsku uniju.

 

Realizacija projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” započela je u oktobru mesecu 2010. godine kao nastavak prethodno, uspešno realizovanog, projekta u okviru istog bilateralnog programa pomoći „Jačanje kapaciteta uprava za integraciju Srbije u Evropsku uniju“ – SA4EU. Ukupan broj učesnica i učesnika je 360 i oni će pohađati nastavu na obrazovnim programima u grupama od po 30 učesnika.

Obuka je organizovana u interaktivnom okruženju uz aktivnu upotrebu informativno-komunikacionih tehnologija. Za svaki od obrazovnih programa izrađena je obrazovna platforma – softverski paket  koji sadrži nastavni materijal potreban za obuku.