Uslovi konkursa

Prijavu za učešće na programima obuke u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” mogu poslati zaposleni u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim ustanovama i organima čiji je osnivač Republika Srbija i koji su u svojim svakodnevnim poslovima uključeni u proces kreiranja i sprovođenja politika od značaja za proces evropske integracije Republike Srbije.

Obaveznu prijavnu dokumentaciju čine prijavni formular i fotografija u elektronskoj formi (u bilo kom formatu).

Dodatna dokumentacija kao što je potvrda o stručnoj spremi, znanju stranih jezika ili bilo kojih drugih veština nije neophodna.

Selekciona komisija će uzeti u obzir samo kompletno popunjene prijave sa obaveznim pečatom i potpisom odgovorne osobe kojim se potvrđuje da je kandidat na obuku poslat kao predstavnik svoje institucije ili lokalne samouprave i da mu je odobreno odsustvo sa posla tokom trajanja obuke.

Selekcionu komisiju čine predstavnici resornih ministarstava, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Beogradske otvorene škole.  

Poželjno je da kandidati vladaju engleskim jezikom, ali to nije kriterijum za eliminaciju.

Poželjno je da kandidati imaju više od godinu dana radnog iskustva u lokalnoj samoupravi ili državnoj upravi. U obzir će biti uzete dosadašnje aktivnosti na profesionalnom planu i pokazana motivacija. 

Selekcija za učestvovanje na  obuci će se zasnivati na priloženom prijavnom formularu koji svedoči o profesionalnim kvalifikacijama, obrazovanju, sposobnostima, interesovanjima i motivaciji kandidata.   

Učešće na programima obuke je besplatno, a troškovi nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.

Više informacija i objašnjenja možete dobiti u Beogradskoj otvorenoj školi:

Tel. 011 / 3061 372
Faks: 011 / 3613 112
Masarikova 5/16, 11000 Beograd

E-mail: sa4eu@bos.rs
Web: www.bos.rs/sa4eu2

Kontakt osobe: Mirko Popović, Danijela Božović i Jelena Babić