Politika EU u oblasti zapošljavanja

 

Socijalna politika EU, u najširem smislu, obuhvata sledeće oblasti: slobodno kretanje radnika i socijalnu sigurnost radnika migranata; jednak tretman muškaraca i žena; obezbeđenje najboljih uslova rada, zdravstvene zaštite i zaštite na radu; zaštitu javnog zdravlja; brigu o starim ljudima; borbu protiv siromaštva, uključujući i integraciju manjinskih grupa; zapošljavanje, profesionalnu obuku mladih i politiku zapošljavanja. Važan segment socijalne politike Evropske unije je i razvoj službi socijalne zaštite i obrazovanja.

Prema Lisabonskoj agendi, politika zapošljavanja sadrži snažnu komponentu socijalnih reformi koje povezuju prava pojedinca i zastupaju ista. Premda se uloga Evropske unije u okviru politike zapošljavanja sastojala u tome da osigura dodanu vrednost i koordinira nacionalne politike, takođe je pružila i finansijsku podršku putem Evropskog socijalnog fonda. 

Obrazovni program „Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja“ izvodiće se u dva navrata za dve grupe od po 30 polaznika. Obuka za prvu grupu polaznika izvodiće se u oktobru 2011. godine. Druga grupa polaznika će učestvovati na aktivnostima unutar projekta u novembru 2011. godine.