14. Feb 2011.

Usvojeni koraci za odgovorno upravljanje otpadom - od razumevanja do potrebe

Društvo u Srbiji sve više počinje da razume problem otpada, ali umesto insistiranja na normativnom pristupu ovom problemu, potrebno mu je pristupiti kroz nuđenje praktično-političkih rešenja i kreiranje strategije komunikacije svih aktera, zaključak je učesnika konsultativnog sastanka koji je održan u Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ). Dokumentom „Nova politika za razvijanje javne svesti o upravljanju otpadom na lokalnom nivou - od razumevanja do potrebe“, koji je predstavljen ovom prilikom, BOŠ želi da unapredi javnu svest o upravljanju otpadom. 

„Rezultat dvogodišnjeg rada na lokalnom nivou predstavlja saznanje da su ključni problemi u oblasti upravljanja otpadom nepostojanje dobre komunikacije između organizacija civilnog društva (OCD) i donosilaca odluka, kao i nerazvijena javna svest o odgovornom uključivanju građana u procese sprovođenja politike životne sredine“, rekao je Mirko Popović, predstavnik Beogradske otvorene škole i dodao da „su na sastanku usvojeni koraci uspostavljanja normativnog okvira, jačanje komunikacije i edukacije, gde je najvažnije učešće OCD-a, kao i uključivanje OCD-a u donošenje i sprovođenje odluka.“

Na sastanku su predstavljeni rezultati partnerskih organizacija u oblasti edukacije, građanskog aktivizma i podizanja javne svesti, u vezi sa pitanjima opasnog kućnog otpada, elektronskog otpada i kontaminiranog otpada nepoznatog porekla. Zaključci se odnose na: potrebu usklađivanja zakonodavnih akata, pre svega Strategije upravljanja otpadom i Zakona o upravljanju otpadom; upravljanje svim tokovima elektronskog otpada - njegovim prikupljanjem i  odlaganjem, zatim regulisanje uloge operatera, rešavanje problema finansiranja i naplate otkupa elektronskog otpada. Ovom prilikom, između ostalih, Asocijacija Duga iz Šapca, predstavila je mnogobrojne probleme sa kojima se suočila tokom akcije prikupljanja igala i špriceva odbačenih nakon upotrebe intravenskih narkotika. 

Sa sastanka je upućena poruka da se prilikom rešavanja problema životne sredine mora primenjivati integralni pristup, jer problem životne sredine u jednoj lokalnoj zajednici obuhvata i socijalne  i ekonomske aspekte života građana. Naime, politika životne sredine deo je svih ostalih politika i neodvojiva je od njih, a u procesu njene primene svi akteri, pa i OCD koje nisu primarno ekološke treba da budu aktivno uključeni.

BOŠ će nastaviti da, kroz svoje projekte a u saradnji sa partnerskim organizacijama, povezuje lokalne aktere i informiše OCD koje se primarno ne bave pitanjima životne sredine, kao i predstavnike lokalnih vlasti o rezultatima rada zelenih OCD-a.

Vesti