31. Jan 2013.

Tekst Međunarodne asocijacije za procenu uticaja (International Association for Impact Assessment), objavljen 2006. godine, ukazuje na osnovna načela za uključivanje javnosti u proces donošenja odluka. Pored osnovnih načela u ovom tekstu su opisana  i radna načela i operativni principi za uspešno sprovođenje konsultacija sa građanima u procesu donošenja odluka.   

Tekst – „Učešće javnosti – međunarodna načela dobre prakse“ ima za cilj da učesnicima u postupku procene uticaja predstavi delotvorne prakse učešća javnosti.

Ovim dokumentom se:

• definišu pretpostavke za efikasno i adekvatno učešće javnosti u postupku procene uticaja;

• prepoznaju potrebni uslovi za podizanje kredibiliteta postupka javnog učešća, kao i uslovi za povećanjem interesovanja i posvećenosti zainteresovanih strana.

Ceo tekst možete pogledati ovde.

Tagovi:
30. Nov 2012.
Pregovori o pristupanju su pregovori o uslovima pod kojim država kandidat pristupa Evropskoj uniji i njenim osnivačkim ugovorima, a koji se nakon završetka pregovora utvrđuju međunarodnim ugovorom između država članica Evropske unije i države kandidata, tzv. Ugovorom o pristupanju.
Tagovi:
20. Sep 2012.
Konkurencija i potrošači – izazovi za Republiku Srbiju u procesu pristupanja EU

Piše: Ljiljana STANKOVIĆ

Politika zaštite konkurencije i zaštite potrošača su komplementarne politike koje se međusobno dopunjuju i uzajamno jačaju, iako imaju različite perspektive i koriste različita sredstva za ostvarivanje zajedničkih ciljeva. To su dva različita pristupa za postizanje istog cilja: konkurentno tržište na kome je osiguran suverenitet potrošača i njegovo blagostanje maksimizirano.

06. Sep 2012.
Politika prema selu – Kako dalje?

Piše: Branislav MILIĆ

Politika razvoja ruralnih područja u Srbiji suočava se sa mnogim kontradiktornostima kako u svom sadržaju tako i u ciljevima kojima teži. Tema ruralnog razvoja, sem deklarativno ili iz perspektive očekivanih sredstava iz pretpristupnih fondova EU, još uvek se posmatra kao ne mnogo značajna dimenzija ukupnog razvoja zemlje.

Tagovi:
06. Sep 2012.

Piše: Aleksandar BOGUNOVIĆ

Ako pođemo od zadate teme, stiče se utisak da se pre svega razmišlja o pitanju- Da li u Srbiji postoji prostor za partnerstvo između centralne vlasti, lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja politike ruralnog razvoja? Da bi se ozbiljnije pozabavili ovom temom, možda bi naj bolje bilo malo pojasniti pojam ruralnog razvoja, jer će se na taj način naj lakše doći ne samo do odgovora već i do uloga svih pomenutih aktera.

Tagovi:
SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter