22. Mar 2012.

Održana konsultativna radionica „Upravljanje promenom“

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacija Konrad Adenauer organizovali su jednodnevnu Konsultativnu radionicu „Upravljanje promenom“ namenjenu predstavnicima organizacija civilnog društva, u cilju unapređivanja njihovog aktivnog učešća u procesu ublažavanja efekata klimatskih promena u Srbiji i osnaživanja partnerstava između javnih institucija i civilnog društva na loklanom niovu. Konsultativna radionica održana je u Beogradskoj otvorenoj školi, u sredu 21. marta 2012. godine.

Klimatske promene prouzrokuju značajne socijalne i ekonomske transformacije na globalnom nivou, sa izgledom da njihovi efekti u budućnosti budu sve veći. Usled nedostatka javnog interesa za ova pitanja i nedovoljno razvijenih kapaciteta predstavnika lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva, svest o posledicama klimatskih promena nalazi se na veoma niskom nivou. Usled toga, uključivanje predstavnika organizacija civilnog društva u kreiranje odgovarajućeg pravno-političkog okvira za adaptaciju na klimatske promene u lokalnim zajednicama u Srbiji od nemerljive je važnosti, jer se na ovaj način jača svest zajednice o ovom pitanju, procenjuje otpornost zajednice na klimatske promene i identifikuju adekvatne mere za adaptaciju na klimatske promene na lokalnom nivou.

Predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i relevantni nezavisni eksperti u ovoj oblasti, upoznali su učesnike sa ciljevima i preporukama Prve nacionalne komunikacije Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime i Belog papira EU – adaptacija na klimatske promene: ka Evropskom okviru za akciju. Na radionici su predložene konkretne preporuke za partnerstvo lokalnih aktera u cilju unapređivanje postojećeg pravno-političkog okvira za adaptaciju na klimatske promene u Srbiji, kao i preporuke za mere adaptacije u lokalnim zajednicama. Radinici je prisustvovalo 23 predstavnika organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti životne sredine i klimatskih promena.

Konsultativna radionica „Upravljanje promenom“ deo je projekta „Organizacije civilnog društva u procesu adaptacije na klimatske promene u lokalnim zajednicama u Srbiji“, koji u saradnji realizuju Beogradska otvorena škola i Fondacija Konrad Andenauer.

Vesti