12. Nov 2012.

Organizovana tri konsultativna sastanka u cilju uspostavljanja konsultativnog radnog tela na lokalnom nivou


U okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“ održana su 3 konsultativna sastanka u lokalnim samoupravama širom Srbije na kojima je predstavljen model Savetodavne radne grupe za koncipiranje i primenu politike životne sredine na lokalnom nivou. Konsultativnim sastancima, koji su održani 2. novembra u Paraćinu, Ćupriji i Nišu, kao i 5. novembra u Aranđelovcu i Gornjem Milanovcu i 6. novembra u Čoki su prisustvovali predstavnici opština domaćina i predstavnici organizacija civilnog društva kojima je predstavljen model Savetodavne radne grupe.

Model je detaljno predstavljen u studiji „Uspostavljanje konsultativne radne grupe za unapređenje životne sredine na lokalnom nivou” koju je sproveo Profesionalni tim Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole. Predloženi model je inspirisan iskustvima sličnih konsultativnih tela za rano i smisleno uključivanje građana u donošenje odluka koje se odnose na životnu sredinu(zemlje članice Evropske unije, Sjedinjene Američke Države, Kanda). Model Savetodavne radne grupe je zasnovan na zakonskim i teorijskim uporištima za njegovo uspostavljanje u Srbiji (mandat, nadležnosti i institucionalni okvir u kome Savetodavna radna grupa funkcioniše). 

Vesti