13. Nov 2012.

Organizovani diskusioni forumi u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“

U okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“ održana su 2 Diskusiona foruma i to u 23. oktobra u Priboju i 8. novembra u Kragujevcu.

Kroz Diskusione forume su se obrađivala različita viđenja i pristupi problemu građanskog učešća u procesu kreiranja politike životne sredine, analizirali i usaglašavali stavovi i iznosili  konkretni predlozi koji će biti uvedeni u javnu debatu. Imajući u vidu da politika životne sredine na kratkoročnom i dugoročnom planu direktno utiče na život građana otvara se prostor za njihovo motivisanje i uključivanje u proces donošenja odluka. Kroz konsultativni dijalog na Diskusionim forumima podstiče se građansko učešće koje podrazumeva povezanost civilnog društva i ekpertske javnosti sa zajednicom, usklađivanje interesa, ali i podizanje svesti i usmeravanje ka konkretnim rešenjima sa ciljem da učešće građana konstruktivno dopinese efikasnom sprovođenju politike životne sredine, a ne da vodi usporavanju procesa na lokalnom nivou.

Vesti