28. Apr 2013.

Studijska poseta predstavnika OCD iz Srbije Mađarskoj

Projekat Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO) u Srbiji organizovao je studijsku posetu predstavnika/ca srpskih organizacija civilnog društva Mađarskoj od 24. do 27. aprila 2013. Danijela Božović, predstavnica Beogradske otvorene škole bila je jedna od učesnica ove studijske posete.

U okviru programa posete radilo se na jačanju internih kapaciteta OCD u Srbiji putem razmene iskustava sa udruženjima u Mađarskoj, kao i uspostavljanje kontakata radi započinjanja i unapređenja buduće saradnje, a u cilju unapređenja procesa pridruživanja EU. Iskustva su pokazala da je ovo samo jedan od  načina da OCD unaprede svoju ulogu u procesu pristupanja Sbije EU, kako bi sam proces dobio i na kvalitetu tako i na brzini. Tokom studijske posete učesnicima/cama su bile predstavljene OCD, institucije, primeri dobre prakse, lokalne samouprave kao i njihova iskustva iz za proces pridruživanja EU.

Prvi sastanak održan je u Fondaciji Neprofitni centar za edukaciju i informisanje. Domaćin sastanka bio je Gerencsér Balázs, direktor Fondacije. Ova Fondacija postoji od 1994. god  sa misijom da jača kapacitete civilnog društva u Mađarskoj pružanjem usluga izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija i stvaranjem podržavajućeg okruženja za delovanje NVO i u budućnosti.

O stanju civilnog sektora u Mađarskoj, posmatrano iz ugla države, tj. Ministarstva za ljudske resurse, učesnici/ce razgovarali su sa Latorcai Csaba,  državnim sekretarom za odnose sa OCD.  Zakon o civilnim organizacijama u Mađarskoj na snazi je od 2011.godine i važi za oko 65500 registrovanih OCD, koje zapošlavaju oko 140.000 ljudi i ostavruju bruto prihod od oko 3.2 miliona eura (960 miliona forinti). Sa načinom finansiranja OCD iz državnog Fonda i njegovoj strukturi i organizaciji učesnike je upoznao Csizmadia László, direktor Nacionalnog Fonda za saradnju sa OCD.

Rad civilniog informacioniog (resurs) centra za OCD sa teritorije Budimpešte predstavljen je u razgovoru sa predstavnicama Fondacije politička škola „Századvég". Predstavnici Udruženja za kulturu i slobodno vreme i lokalne samouprave opštine Bordanj podelili su svoja iskustva o radu Omladinskog informativnog punkta i Omladinske lokalne samouprave u jednoj ruralnoj zajednici.

Predstavnice kancelarije Evropsko grupisanje za teritorijalnu saradnju - EGTC za teritoriju Mađarske, Srbije i Rumunije predstavile su ovaj instrument Evropske unije u oblast i teritorijalne saradnje 3 zemlje.

Vesti