30. Sep 2013.

Održano zasedanje radne grupe ''Životna sredina''

Sednica RG “Životna sredina” Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji održana je u Narodnoj skupštini Republike Srbije 27. septembra 2013. godine, na temu „(Ne)mogućnosti učešća OCD u procesu pregovaranja Republike Srbije sa Evropskom unijom u oblasti zaštite životne sredine (pregovaračko poglavlje 27) - značaj učešća i prepreke“.

O uslovima i pretpostavkama učešća organizacija civilnog društva u procesu pregovaranja govorili su: Miroslav Tadić, sekretar stručne grupe za pregovaračko poglavlje 27, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Jelena Krstić, ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Ljubinka Kaluđerović, iz Stalne konferencije gradova u opština, Mirko Popović, iz Beogradske otvorene škole i Zorica Isoski, direktorka Aurora Green d.o.o. Interni ekspert radne grupe je Dragoljub Todić, istraživač u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, a moderator skupa bio je Ivan Knežević, zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji.


Na sednici su predstavljene procedure u okviru samog procesa pregovora i zadaci koje država Srbija treba da ispuni. Jedan deo aktivnosti odnosi se na pripremu dokumenata, a drugi deo na utvrđivanje procedure i struktura radnih grupa i načina na koji će one funkcionisati, istakao je Miroslav Tadić. Osim toga, Tadić je predstavio projekat koji Ministarstvo sprovodi uz podršku Vlade Švedske sa namerom da se Ministarstvu pruži neophodna pomoć i podrška u celokupnom procesu pregovora.


Interni ekspert radne grupe, Dragoljub Todić, u svom izlaganju se fokusirao na, prema njegovom mišljenju, najznačajnija pitanja u pregovorima. To su transparentnost samog postupka i pitanje rokova. Prema Todićevom mišljenju, pregovori isključivo služe za utvrđivanje rokova za implementaciju određenih propisa. Ipak, transparentnost postupka je neodvojiva od prelaznih rokova, jer se na taj način sagledavaju implikacije preuzetih obaveza i implikacije odlaganja rokova za primenu propisa, odnosno preuzimanje obaveza. Todić je podsetio i na problem odsustva analize efekata zakona i propisa, kao i pitanje troškova za implementaciju nekog propisa.  


Civilno društvo će biti uključeno u proces pregovora, samo je pitanje modaliteta, stav je Jelene Krstić iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Ona je podsetila na ulogu koju Kancelarija ima i na dosadašnje aktivnosti kancelarije, koja je nastojala da kroz podizanje kapaciteta i uspostavljanje kanala za komunikaciju između civilnog društva i nadležnih ministarstava podstakne i podrži kontinuitet saradnje civilnog i vladinog sektora.


Kada je reč o proceni kapaciteta civilnog društva, ali i lokalnih samouprava i biznis zajednice za učešće u procesu pregovora, stav članova radne grupe i govornika je podeljen. Jedan broj prisutnih smatra da je kapacitete svih sektora neophodno podići, pa i državnog, kako bi proces rezultirao adekvatnim i održivim promenama unutar sistema koji podleže usaglašavanju sa evropskim standardima i propisima. Ipak, drugi deo prisutnih smatra da prevashodno u civilnom sektoru nedostaju kapaciteti i da treba biti oprezan u tom smislu te razmisliti kako i u kojoj meri javnost treba uključiti u proces pregovora.


Radna grupa „Životna sredina“ zadržava osnovnu funkciju – forum za javnu raspravu o najvažnijim ili često zanemarenim reformskim pitanjima na putu ka EU, kao i mehanizam za definisanje preporuka i predloga od strane civilnog društva i poslovnog sektora donosiocima odluka. Tokom oktobra meseca 2013. godine interni ekspert radne grupe finaliziraće zaključke sa radne grupe na osnovu kojih će biti pripremljene preporuke za donosioce odluka u kontekstu učešća civilnog društva u procesu pregovora u poglavlju 27.

 

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Centrom za razvoj građanskog društva PROTECTA i organizacijom UNECOOP, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, sprovodi projekat „Znam kako da delujem“ (KnowHow2Act) sa ciljem poboljšanja i povećanja učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou u procesu evropske integracije. Važan segment projekta jeste organizacija sednica Nacionalnog konventa o EU – Radna grupa „Životna sredina“. 

 Tekst preuzet sa veb sajta Evropskog pokreta u Srbiji www.emins.org.

Vesti