30. Sep 2015.

Upitnik za analizu uticaja civilnog društva na proces pregovora o pristupanju Srbije EU

Beogradska otvorena škola (BOŠ) sprovodi istraživanje o načinu i efektima učešća civilnog društva u Republici Srbiji u dosadašnjem procesu pregovora o pristupanju sa Evropskom unijom (EU). Istraživanje se sprovodi za potrebe izrade regionalne studije o učešću građana u donošenju odluka u procesu evropskih integracija. Studiju izrađuje BOŠ i partnerske organizacije iz regiona u okviru programa EU „Evropa za građane i građanke“.

Popunjavanjem ovog upitnika doprinećete prikupljanju relevantnih nalaza. Na taj način ćete pomoći u formulisanju preporuka kojima će se težiti povećanom uticaju građana na donosioce odluka u procesu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Upitnik ima 13 pitanja i popunjavanje neće trajati više od 5 minuta.

Onlajn upitnik možete popuniti prateći sledeći link: https://www.surveymonkey.com/r/E4C_WB

Kada završite sa popunjavanjem upitnika kliknite na polje „Pošaljite odgovore“ i upitnik će biti prosleđen na obradu. Ukoliko imate dodatan komentar, na kraju većine pitanja imate ostavljen prostor za Vaša pojašnjenja.

Molimo Vas da ovaj kratak upitnik popunite do utorka, 6. oktobra 2015. godine.

Podaci prikupljeni ovim upitnikom biće korišćeni isključivo u istraživačke svrhe, a dobijeni rezultati biće prikazani zbirno, bez navođenja pojedinačnih podataka organizacija/institucija.

Vesti