Period 2011 - 2013

Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji - od otvaranja pregovora do punopravnog članstva u Evropskoj uniji

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracija Vlade Republike Srbije realizuje Program obuke državne uprave iz oblasti evropskih integracija. Program obuke se izvodi kroz realizaciju obrazovnih modula: Pravo i procedure Evropske unije; Sektorske politike EU i Harmonizacija pravnog sistema Republike Srbije sa Komunitarnim pravnim sistemom EU. Obrazovni modul Pravo i procedure Evropske unije, od 2010. godine preimenovan je u Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije.

Od 2012. godine Obrazovni program obuke državne uprave iz oblasti evropskih integracija dopunjen je modulom Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji - od otvaranja pregovora do punopravnog članstva u Evropskoj uniji.
Cilj obrazovnog modula je da osnaži kapacitete javne uprave na centralnom nivou za buduće izazove procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, i time doprinese tekućoj reformi i produbljivanju razumevanja procesa evropskih integracija. Takođe, modul ima za cilj da ojača postojeću mrežu predstavnika javne uprave na centralnom nivou za bolju koordinaciju i implementaciju specifičnih politika Evropske unije po pregovaračkim poglavljima.

Tokom dva dana interaktivnih predavanja, radionica i debata program ima za cilj da, kroz iskustvo poslednje države koja je zatvorila pregovore – Hrvatske, polaznicima prenese sadržaj toka pregovora kroz pravne tekovine Evropske unije podeljene u 35 pregovaračkih poglavlja, institucionalne osnove i izazove koji su se javljali tokom samog procesa.

Prvi obrazovni program bio je posvećen pregovaranju Poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava, i u okviru njega temama koje se tiču osnovnih prava, borbe protiv korupcije i reforme pravosuđa.

Seminar je održavan u periodu od 5 – 6. decembar 2012. godine u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije.  

Projekat finansijski podržala:
Fondacija Konrad Adenauer

Period realizacije projekta:

Septembar - decembar 2012.

Vesti