Period 2011 - 2013

Organizacije civilnog društva u procesu adaptacije na klimatske promene u lokalnim zajednicama u Srbiji


O projektu

Opšti cilj projekta  bio je jačanje uloge organizacija civilnog društva u procesu adaptacije na klimatske promene i unapređivanje njihovih kapaciteta za aktivno učešće u primeni strategija, zakona i politika u oblasti klimatskih promena i održivog razvoja u Srbiji.

Specifični ciljevi projekta bili su:

- Unapređivanje postojećeg pravno-političkog okvira za adaptaciju na klimatske promene kroz jačanje kapaciteta 30 OCD za njihovo aktivno učešće u procesu kreiranja politika u oblasti adaptacije na klimatske promene;

- Upoznavanje organizacija civilnog društva sa ciljevima i preporukama Prve nacionalne komunikacije Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime i Belog papira EU – adaptacija na klimatske promene: ka Evropskom okviru za akciju;

- Predlaganje preporuka za partnerstvo lokalnih aktera (OCD, lokalne vlasti, biznis sektor) u planiranju  i promeni politike klimatskih promena u Srbiji;

- Iniciranje procesa umrežavanja među OCD koje se bave klimatskim promenama na lokalnom nivou u Srbiji.

Ciljna grupa projekta bile su organizacije civilnog društva koje deluju u oblasti klimatskih promena i životne sredine koje imaju kapacitet da učestvuju u procesima donošenja odluka i podstiču proces adaptacije na klimatske promene u lokalnim zajednicama u Srbiji.

Projekat se realizovao kroz jednodnevnu konsultativnu radionicu čiji program možete pronaći ovde.

Vreme i mesto realizacije:
Beogradu, 21. marta 2012. godine.

Projekat je finasijski podržala:
Fondacija Konrad Adenauer

Galerija fotografija

Vesti