Period 2011 - 2013

Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine

Projekat „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“ koji realizuje Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole uz podršku Fonda za otvoreno društvo Srbija svojim aktivnostima povezuje, lokalne vlasti, udruženja građana (u najširem smislu te reči, ne samo nevladine organizacije) i građane tako što ih uključuje u proces u kome su svi oni zajedno prvo stvaraoci, a zatim i krajnji korisnici jednog novog praktično političkog okvira za neposredno učešće građana u procesu kreiranja i primene politike životne sredine. Projekat je nastojio da stvori održivu platformu za neposredo učešće građana na primeru građanske participacije u strateškoj proceni uticaja i proceni uticaja na životnu sredinu svih javnih i privatnih projekata koji imaju uticaj na životnu sredinu na lokalnom nivou. Platforma za neposredno učešće građana u osmišljavanju i primeni politike životne sredine (na primeru neposrednog učešća u strateškoj proceni i proceni uticaja na životnu sredinu) se bazira na rešenjima Kodeksa dobre prakse za građansko učešće u procesu donošenja odluka konferencije međunarodnih NVO Saveta Evrope koji nudi primere dobrih praksi u građanskoj participaciji u procesu donošenja odluka.

Opšti cilj projekta 

Opšti cilj projekta bio je uspostavljanje održivog procesa neposrednog građanskog učešća u procesu očuvanja i unapređenja životne sredine kroz stvaranje realnih osnova za učešće profesionalnih i strukovnih udruženja u procesu osmišljavanja i sprovođenja lokalnih razvojnih politika.

Specifični ciljevi projekta bili su:

- Uspostavljanje održivog modela za građansku participaciju u procesu kreiranja i sprovođenja politike životne sredine, zasnovanog na preporukama EU i dobroj praksi, koristeći procenu uticaja na životnu sredinu kao primer; 

- Jačanje kapaciteta profesionalnih i strukovnih udruženja za aktivno i ravnopravno učešće u koncipiranju i sprovođenju odgovorne politike životne sredine na lokalnom nivou, u skladu sa prioritetima evropskih integracija;

- Osposobljavanje profesionalnih, strukovnih udruženja i organizacija civilnog društva za korišćenje raspoloživih pravnih mehanizama prilikom učešća u procesu kreiranja i primene razvojnih politika na lokalnom nivou u procesu evropskih integracija;

- Funkcionalno umrežavanje organizovanog civilnog društva, akademske zajednice i medija u Srbiji za aktivno delovanje u lokalnim zajednicama, razmenu iskustava i uspostavljanje evropskih standarda u zaštiti životne sredine;

- Jačanje saradnje između državne uprave, civilnog društva i akademske zajednice za unapređenje urbanog održivog razvoja u Republici Srbiji.    

Web sajt projekta:
http://zajednozaevropu.bos.rs/

Partneri na projektu:
Fond za otvoreno društvo Srbija 

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, maj - novembar 2012.

Vesti