Period 2011 - 2013

U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu

Projekat „U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu“ imao je za cilj da promoviše i podstiče međusektorska partnerstava u kreiranju i sprovođenju razvojnih politika grada Beograda u procesu evropskih integracija. Projekat je bio posvećen rešavanju problema nedovoljne uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i uvođenje evropskih standarda na lokalnom nivou. Ovaj problem je rezultat nerazvijenih mehanizama za dijalog i građenje partnerstava između civilnog društva, javnih institucija i poslovnog sektora i nedovoljnih kapaciteta organizacija civilnog društva za ravnopravno učešće u  procesu kreiranja praktičnih politika. Kroz program obuke za javno zagovaranje konkretnih rešenja problema u lokalnim zajednicama omogućen je delotvoran angažman civilnog društva, umrežavanje i podsticanje saradnje između lokalnih (grassroot) inicijativa, omladinskih aktivista/kinja, profesionalnih i strukovnih udruženja na teritoriji Grada Beograda.

Projekat „U toku sa Evropom“, koristeći se metodologijom Strukturnog dijaloga i preporukama iz Kodeksa dobre prakse za građansko učešće u donošenju odluka Saveta Evrope, unapredio je dijalog pomenutih aktera, uvodeći delotvorne mehanizme građanske participacije u praktično-politički život lokalnih zajednica, kroz konsultativne sastanke na kojima se utvrđuju preporuke za rešavanje konkretnih problema. Kroz program obuke 15 predstavnika OCD su osposobljeni za prepoznavanje problema lokalnog karaktera i zagovaranje praktično-političkih rešenja zasnovanih na EU standardima i vrednostima. Realizacijom ovog projekta biće postavljene osnove za održivo partnerstvo javnog i civilnog sektora, što je dugoročni cilj ovog projekta.

Aktivnosti:
U okviru projekta „U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu“ realizovane su sledeće aktivnosti:

     1. Strukturni dijalog – konsultativni sastanci na nivou lokalnih zajednica, izrada praktično-političkih preporuka i Diskusioni forum „Budi u toku“;

     2. Obrazovni program aktivnog zagovaranja i uključivanja OCD u kreiranju praktičnih politika „Prepoznaj, uključi se, deluj“;

     3. Promotivne aktivnosti.

Projekat je finansijski podržala:
Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda

Period realizacije projekta:
Maj - oktobar 2013.

Vesti