Realizovani projekti

ReForce – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave

Projektom „ReForce“ Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole osnažuje organizacije civilnog društva i javnu upravu za partnerski pristup u kreiranju lokalnih politika, uvodi nove usluge Savetodavnog centra SKGO za održivu saradnju OCD i javne uprave, razvija onlajn platformu za podršku procesu kreiranja lokalnih politika, unapređujući ulogu OCD u razvoju lokalne zajednice. Projektom se unapređuju procedure za dodelu grantova OCD i poboljšava transparentnost i odgovornost javne uprave u upravljanju lokalnim fondovima kroz:
- uspostavljanje delotvornog okvira za raspolaganja sredstvima iz lokalnih fondova namenjenim OCD;
- pokretanje i sprovođenje lokalnih inicijativa OCD u saradnji sa javnom upravom, u skladu sa lokalnim potrebama;
- preporuke za unapređenje procedura za dodelu sredstava OCD.

Opšti cilj projekta je podrška saradnji između organizacija civilnog društva i javne uprave radi stvaranja sistemskog, održivog i efikasnog partnerstva u procesu kreiranja praktičnih politika i donošenja odluka na lokalnom nivou.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Razviti institucionalizovan, delotvoran dijalog za učvršćivanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju lokalne zajednice;
 • Unaprediti procedure za dodelu grantova organizacijama civilnog društva u skladu sa potrebama i strateškim prioritetima lokalnih zajednica;
 • Ojačati ulogu organizacija civilnog društva u poboljšanju transparentnosti i odgovornosti javne uprave u efikasnom upravljanju lokalnim fondovima predviđenim za organizacije civilnog društva.

Aktivnosti na projektu:

 1. Izrada studije praktične politike;
 2. Trening za jačanje kapaciteta udruženja i službenika lokalne samouprave „Partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju lokalnih razvojnih politika“;
 3. Izrada veb platforme „Paket za podršku lokalnom razvoju“,
 4. Inicijativa javnog zagovaranja „Podrška institucionalnom dijalogu civilnog društva i javne uprave“, koja se sastoji od tri podaktivnosti:
  4.1. Konsultativni dijalog;
  4.2. Kampanja javnog zagovaranja u 5 lokalnih samouprava;
  4.3. Program podrške lokalnim udruženjima kroz dodelu malih grantova u 5 lokalnih samouprava.

Partner na projektu je Stalna konferencija gradova i opština – savez gradova i opština Srbije. Saradnici na projektu su Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda i Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“.

Projekat se realizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u periodu od 28. novembra 2013. do 28. januara 2015.

Vesti