Realizovani projekti

Aarhupedia – Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći

Projekat Aarhupedija uspostavlja javnu i besplatnu uslugu  pravnog savetovanja  za građane i organizacije civilnog društva u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, učešća javnosti u procesima donošenja odluka i pristupu pravdi u oblasti zaštite životne sredine.

Aarhupedijom želimo da doprinesemo razvoju održivog pravnog i društvenog okvira za implementaciju principa i odredbi koje sadrži Arhuska konvencija.

Preko platforme Aarhupedija uspostavljena je javno dostupna i besplatnu platforma koja će zainteresovanim organizacijama i pojedincima da ponudi odgovarajuće informacije, znanja i smernice za građansko uključivanje u okviru postojećeg pravnog okvira u oblasti životne sredine.

Projektni tim radi u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kako bi osigurao učešće lokalnih samouprava u projektnim aktivnostima. Odbor za zaštitu životne sredine SKGO će biti redovno obaveštavan o razvoju projekta. Zeleni saveti, savetodavna tela koja smo uspostavili u šest opština u Srbiji, će takođe uživati podršku aktivnostima projekta “Aarhupedia”.  Ministarstva zadužena za oblasti zaštite životne sredine, energetike i pravosudja će imati koristi od projekta kroz program podrške saradnje javnih institucija i gradjana. Mediji su pokazali osnovni interes za temu ali nedostaju im konkretna saznanja procesa implementacije Arhuske konvencije.

Projekat se izvodi u period od juna 2014 do decembra 2014 i podržan je od strane Misije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji.

Platformu projekta “Aarhupedia” možete posetiti na adresi www.aarhupedia.com

Vesti