Period 2011 - 2013

ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice

O projektu

Prirodni resursi planete Zemlje se brzo troše. Rast svetske privrede i rastuće svetsko stanovništvo (9 milijardi ljudi do 2050. godine) iskorišćavaju prirodne resurse, kao što su ekosistemi, tlo, voda i čist vazduh. Svi oni su životno važni za naše zdravlje i kvalitet naših života, ali su jedino dostupni u ograničenim količinama. Resursima treba efikasnije upravljati kroz ceo proces, od izvlačenja, transporta, pretvaranja i potrošnje, do njihovog odlaganja kao otpad.

Ovakav sivi scenario je čvrsto podstakao EU da počne sa zalaganjem za „efikasno korišćenje resursa“. To podrazumeva proizvođenje više vrednosti koristeći manje sirovina na drugačiji način. Tako bi se umanjili rizici nedostatka resursa, a uticaji na životnu sredinu bi se zadržali u okviru prirodnih granica planete. Ovo je sveobuhvatna ideja koja se primenjuje na sve prirodne resurse, od hrane, biološke raznovrsnosti, do metala, tla, vode, minerala, atmosfere i kopna.

Učiniti Evropu efikasnijom u korišćenju resursa je u isto vreme i put prema lakšem, bezbednijem i povoljnijem dostizanju ciljeva privredne, društvene i politike životne sredine. Efikasno korišćenje resusa je ključna komponenta strategije EU za rast i otvaranje radnih mesta u narednih deset godina, „Evrope 2020“. Strategija teži da podstakne pametni (zasnovan na znanju i inovaciji), održivi („zeleni rast“ koji će na duži rok biti održiviji) i uključujući (zbog toga što visok nivo zaposlenosti donosi sa sobom i unapređenu društvenu i teritorijalnu koheziju) privredni rast. EU je napravila ozbiljne napore u stvaranju dugoročne politike koja bi obezbedila efikasno korišćenje resursa.

Ovi savremeni tokovi u politikama EU oko efikasnog korišćenja resursa ne smeju biti ignorisani u Srbiji. Kao država-kandidat koja je čvrsto određena za brži napredak prema punom članstvu, Srbija mora da se usaglašava sa naporima za uspostavljanjem i održanjem okvira politike za efikasno korišćenje resursa. Na polju životne sredine, Srbija i dalje umereno napreduje ka ispunjenju evropskih standarda. Usvojen je Nacionalni program za zaštitu 2010-2019 i veliki broj zakona o kvalitetu vazduha i vode, kao i o zaštiti prirode i klimatskim promenama. Međutim, i dalje je potrebno osnažiti kapacitet za usvajanje i primenu zakonodavstva.

Projekat „ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice“ ispitivao je postojeće stanje efikasnog korišćenja prirodnih resursa u Srbiji i mogućnosti za razvoj aktivnog i odgovarajućeg odgovora lokalnih zajednica, zasnovanog na iskustvu i praksi Pakta gradonačelnika. Kroz interaktivni trening, onlajn obuku, analizu i izradu praktično-politickih rešenja za energetsku politiku na lokalnom nivou i studijskog putovanja projekat je pružio mogućnost svim zainteresovanim akterima koji se bave energetskim pitanjima na lokalnom nivou (predstavnici lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i medija) da:

- se upoznaju sa okvirom politika EU za efikasnim korišćenjem resursa;

- da razviju praktično-politički okvir za upravljanje energijom na lokalnom nivou, koristeći model Održivog energetskog akcionog plana, razvijenog od strane Pakta gradonačelnika;

- da se upoznaju sa obavezama koje proističu iz procesa pristupanja EU i implikacijama na energetski sektor u Srbiji. 

Aktivnosti na projektu:

  • Jednodnevni intezivni trening u Beogradu (4. jul 2012)
  • Rad na obrazovnoj platformi, analiza i izrada praktično-politickih rešenja za energetsku politiku na lokalnom nivou.
  • Studijska poseta Gracu (3 – 5. oktobar 2012). Više o studijskoj poseti možete pročitati OVDE.
  • Diskusioni forum - predstavljanje rezultata projekta i tri parktično-političke analize.

Partneri na projektu:
Fondacija Fridrih Ebert, Beograd

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, Grac, jun – novembar 2012, Beograd/Grac

Vesti