Period 2011 - 2013

Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj Uniji (SA4EU2)

O projektu

Projekat „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj Uniji (SA4EU2)“  je napredni program obuke za  420 polaznika, zaposlenih u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim institucijama i telima Republike Srbije.

Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropske integracije.  

Projekat se realizovao kroz 5 obrazovnih programa koji su pružili napredna znanja i veštine vezane za institucionalni karakter, pravni poredak Evropske unije i proces kreiranja praktičnih politika kao i za najznačajnije sektorske politike EU, sa naglaskom na one praktične politike od posebnog značaja za lokalni i regionalni nivo:

    1. Politika Evropske unije u oblasti životne sredine

    2. Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja

    3. Politika Evropske unije u oblasti energetike

    4. Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja

    5. Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU

U okviru svakog od obrazovnih programa realizovana  je petodnevna studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu. Za studijsku posetu Briselu izabrano je ukupno180 najaktivnijih polaznika obuke, po jasno definisanim kriterijumima.

Vreme realizacije:
Novembar 2008 - oktobar 2012. godine

Partneri na projektu:
Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Projekat finansijski podržalo:
Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Web sajt projekta:
old.bos.rs/sa4eu2/

Vesti