Aktivnosti

Centar za vođenje karijere i savetovanje svoje aktivnosti realizuje kroz dve komplementarne programske celine: Program karijernog vođenja i savetovanja i Program povezivanja obrazovanja i tržišta rada.

Aktivnosti koje se realizuju kroz projekte u okviru Programa karijernog vođenja i savetovanja su:
 • Razvoj strateških dokumenata (modela, praktičnih politika, strategija);
 • Podrška institucijama u daljem razvoju sistema i prakse karijernog vođenja i savetovanja;
 • Razvoj i promocija upotrebe inovativnih tehnika/alata i instrumenata za karijerno vođenje i savetovanje;
 • Podizanje kapaciteta praktičara/ki karijernog vođenja i savetovanja, praktičara/ki omladinskog rada kao i pojedinaca/ki kroz organizaciju obuka i seminara;
 • Karijerno informisanje mladih i roditelja;
 • Individualno i grupno karijerno savetovanje mladih;
 • Onlajn karijerno savetovanje i informisanje pojedinaca/ki kroz BOŠ Karijeru;
 • Istraživanja iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja;
 • Izdavanje publikacija iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja;

Aktivnosti koje se realizuju kroz projekte u okviru Programa povezivanja obrazovanja i tržišta rada su:

 • Razvoj strateških dokumenata (modela, praktičnih politika, strategija);
 • Organizacija radnih i stručnih praksi, mentorstava, poseta, kao i drugih oblika povezivanja sa poslodavcima;
 • Uspostavljanje mreže zainteresovanih strana, povezivanje poslodavaca, predstavnika obrazovanja, zapošljavanja, aktera omladinske politike;
 • Praćenje potencijala, potreba i saradnje između sistema obrazovanja i tržišta rada;
 • Podrška mladima prilikom zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetničkih poduhvata;
 • Promocija perspektivnih zanimanja, preduzetništva i primera dobre prakse.
Vesti