Realizovani projekti

Ka boljim praktičnim politikama za kvalitetne programe praksi

Kroz projekat „Ka boljim praktičnim politikama za kvalitetne programe praksi“ Beogradska otvorena škola nastoji da doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih u Srbiji unapređenjem regulatornog okvira za realizaciju programa praksi. Uspostavljanje regulatornog okvira i procedura za kvalitetnu realizaciju programa praksi u skladu je sa reformama sistema obrazovanja koje imaju za cilj usklađivanje obrazovanja i tržišta rada kroz unapređenje praktičnih veština mladih ljudi.

Takođe, promocijiom koncepta kvalitetnih praksi među mladima, ali i među poslodavcima, poboljšava se imidž praksi kao ssvojsvrsnog instrumenta za unapređenje zapošljivosti mladih.

Pročitaj više

MUSTRA III – Model usaglašavanja sistema obrazovanja i tržišta rada - Kampanja zagovaranja primene preporuka iz sažetog predloga praktične politike 

BOŠ je kroz svoje brojne prethodne projekte izgradio stabilnu mrežu srednjih (stručnih) škola iz čitave Srbije sa kojima sarađuje, a u aktivnoj komunikaciji sa njima, u odnosu na njihove potrebe i planove, usmerava i razvija svoje projekte. Projekat MUSTRA III nastoji da doprinese unapređenju praktično političkog okvira u oblasti usaglašavanja sistema srednjeg obrazovanja i tržišta rada, a u cilju podizanja zapošljivosti mladih i olakšavanja njihovog prelaska iz sveta obrazovanja u svet rada.

Projekat se nadovezuje na rezultate prethodna dva projekta, MUSTRA I i MUSTRA II koje je BOŠ realizovao tokom 2013. i 2014. godine.

Pročitaj više

Zagovaranje za kontinuitet u sprovođenju politike karijernog vođenja u Srbiji – KViS na BIS

Projekat KViS na BIS ima za cilj podršku unapređenju zapošljivosti mladih i celoživotnog učenja kroz unapređenje održivosti i kvaliteta sistema karijernog vođenja i savetovanja.

Tokom trajanja projekta BOŠ će zagovarati kontinuiranu koordinaciju i sprovođenje politika celoživotnog karijernog vođenja na nacionalnom nivou kroz promovisanje značaja karijernog vođenja i pružanje ekspertske podrške donosiocima odluka u procesu izrade strateških dokumenata.

Pročitaj više

“Podrška Ministarstvu finansija kroz program radnih praksi“ je projekat koji nakon projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“ nastavlja da se bavi poboljšanjem i jačanjem kapaciteta državnih organa kroz poseban program radnih praksi.

U okviru projekta će kroz saradnju sa Ministarstvom finansija biti definisane 4 pozicije za praksu i profili poželjnih praktikanata, a zatim će biti odabrana 4 talentovana mlada profesionalca koja svojim znanjem i veštinama mogu da unaprede rad Sektora za finansijski sistem.

Pročitaj više

Nakon uspešno okončanog prvog programa radnih praksi u organima javne uprave, Beogradska otvorena škola nastavlja sa realizacijom projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“. Ovaj projekat se bavi kreiranjem i sprovođenjem posebnog programa radnih praksi namenjenog državnim institucijama u Srbiji.

Projekat „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“ realizovan je u periodu od decembra 2012. do decembra 2013. godine, a zbog velikog uspeha projekat će se nastaviti i  tokom 2014. godine. Od 15 angažovanih praktikanata, njih 4-oro je pronašlo zaposlenje u privatnom ili javnom sektoru tokom trajanja projekta, a 10-oro je produžilo svoju praksu u odabranim institucijama, što govori o značaju radnih praksi za unapređenje zapošljivosti mladih.

Pročitaj više

Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije

Cilj ovog projekta je konceptualizacija i razvoj društvenih kompetencija pri osposobljavanju u svrhu obrazovanja odraslih, profesionalnog razvoja i izrade školskih kurikuluma, a sve to kroz kreiranje specijalnih kompjuterskih igara i vežbi.

Kroz projekat će biti kreiran set interaktivnih 3D simulacija za razvoj društvenih kompetencija i kreativnosti na jezicima partnera na projektu (engleski, bugarski, nemački, holandski, turski, litvanski i srpski) u tri moda (korisničke opcije):

  • Opcija za jednog igrača (Single-player mode) - da omogući korisnicima da iskuse pripremljeni scenario za razvoj društvenih kompetencija
  • Opcija „Machine mode“
  • Opcija za više igrača (Multiplayer mode) - omogućava da nekoliko korisnika bude simultano uključeno u odigravanje uloga unutar scenarija za razvoj društvenih kompetencija (istraživanje razlika, konflikata i iznalaženje rešenja)
Pročitaj više

Opšti cilj projekta je dalji razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama radi povećanja zapošljivosti mladih u Srbiji.

Razvoj karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Srbiji identifikovan je kao praznina u celokupnom razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja kod nas, uprkos brojnim projektima realizovanim u ovoj oblasti. Sa ciljem da se odgovori na pitanje o tačnom stepenu zastupljenosti karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Srbiji BOŠ će organizovati Istraživanje o karijernom vođenju i savetovanju u srednjim školama u Srbiji.

Pročitaj više
logo karijera manji

Projekat "Karijera po meri mladih - unapređenje metodologije za merenje efekata karijernog vođenja i savetovanja" nastoji da doprinese unapređenju položaja i zapošljivosti mladih u Srbiji kroz dalji razvoj sistema karijernog vođenja i savetovanja zasnovanog na efektima i potrebama mladih. Projekat se nadovezuje na rezultate projekta "Karijera po meri mladih - podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za pružanje usluga i merenje efekata karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost" koji je uz podršku Ministarstva omladine i sporta Beogradska otvorena škola implementirala tokom 2013. i početkom 2014. godine.

Pročitaj više

Projekat "Karijera po meri mladih – podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za  pružanje usluga i merenje efekata karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost“ je imao za cilj da doprinese unapređenju kvaliteta i dostupnosti karijernog vođenja i savetovanja (KViS) za mlade u Srbiji kroz razvoj kao i merenje efekata usluga kancelarija za mlade.

Merenje efekata karijernog vođenja i savetovanje po zapošljivost izvršeno je na osnovu specijalno dizajnirane metodologije. Savremeni softver za prikupljanje i obradu podataka osigurao je tačnost i preciznost rezultata. Sprovođenje projekta, naročito u delu koji je podrazumevao izradu metodologije, podržali su stručnjaci Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rezultati projekta predstavljeni su na završnoj Konferenciji na nacionalnom nivou, a publikacija je dostupna široj javnosti u elektronskoj formi (ovde).

Projekat Karijera po meri mladih realizovan je u 2013/14. godini uz podršku Ministarstva omladine i sporta.

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese lokalnom ekonomskom razvoju i povećanju zapošljivosti mladih, unapređenju efektivne saradnje partnera i zainteresovanih strana u oblasti obrazovanja, privrede i omladinske politike. Projekat nastoji da unapredi dijalog između preduzeća i stručnih škola u Prijepolju, Vranju i Subotici, kao i kapacitete škola da privuku više učenika i doprinesu ponudi radne snage u skladu sa potrebama lokalne i regionalne privrede, i efikasnije pripreme mlade za upravljanje karijerom i zapošljavanje. Predviđene projektne akivnosti uključuju treninge, izradu i primenu marketinških planova, konsultativne sastanke i radionice sa predstavnicima škola, kancelarija za mlade, poslodavaca i privrednika, izradu analize za bolje usaglašavanje potreba tržišta rada i obrazovne ponude, organizovanje radionica za razvoj karijere i informisanje mladih, promotivne događaje i aktivnosti, itd.

Pročitaj više
Vesti