Ugovor o pristupanju


Kada su pregovori zatvoreni u svim poglavljima, rezultati pregovora ugrađuju se u odredbe nacrta Ugovora o pristupanju i pripadajućeg Akta o pristupanju (kojima se uređuju svi detalji i uslovi pristupanja države kandidata Evropskoj uniji). Ugovor o pristupanju je bilateralni međunarodni ugovor između država članica Evropske unije s jedne strane i države kandidata s druge strane.

U izradi teksta nacrta Ugovora o pristupanju učestvuju predstavnici država članica i institucija Evropske unije na jednoj strani (u okviru ad hoc Radne grupe Saveta za pripremu Ugovora o pristupanju zadužene za pravno, stručno i tehničko razmatranje i proveru tekstova nacrta odredbi Ugovora o pristupanju), te predstavnici države kandidata na drugoj. Tehnički postupak izrade i usaglašavanja odredbi Ugovora na svim službenim jezicima Unije traje nekoliko meseci.

Nakon postizanja dogovora između Evropske unije i države kandidata o tekstu nacrta Ugovora o pristupanju tekst će biti upućen u odgovarajući postupak u institucijama i državama članicama Evropske unije i državi kandidatu. Na osnovu nacrta Ugovora, a pre njegovog potpisivanja, Evropska komisija mora doneti konačno mišljenje o zahtevu za članstvo države kandidata, Evropski parlament mora da da saglasnost, a Savet na kraju treba da donese jednoglasnu odluku o prihvatanju nove države članice i njenog zahteva za članstvo. Nakon njegovog potpisivanja, Ugovor će biti upućen u postupak potvrđivanja (ratifikacije) u skladu sa ustavnim odredbama svake od država potpisnica. Da bi Ugovor o pristupanju stupio na snagu, trebaju ga potvrditi (ratifikovati) parlamenti država članica i države kandidata.

Država ulazi u članstvo Evropske unije na dan koji je definisan u prelaznim i završnim odredbama Sporazuma o pristupanju Evropskoj uniji, pod uslovom da je na vreme završen proces ratifikacije Sporazuma u parlamentima svih strana potpisnica. Budući da proces ratifikacije traje oko 2 godine, država koja pristupa EU, nakon potpisivanja sporazuma o pristupanju EU, počinje da učestvuje u radu organa EU (u svojstvu posmatrača) čime dobija mogućnost da izrazi svoj stav u procesu donošenja odluka odnosno mogućnost da dalje usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU usvojenim nakon potpisivanja Sporazuma o pristupanju.

SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter