Pregovaračka struktura Hrvatske

 

Struktura za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji uspostavljena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 7. aprila 2005. godine. Odlukom je određen sastav i delokrug tela koja čine strukturu za vođenje pregovora i sklapanje Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji te su kao voditelji i njihovi zamenici po pojedinom pregovaračkom poglavlju određena tela državne uprave.

Odlukom su uspostavljenja sledeća tela unutar pregovaračke strukture:

  • Državno izaslanstvo Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;
  • Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;
  • Pregovaračka skupina za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji;
  • Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije;
  • Ured glavnog pregovarača;
  • Tajništvo Pregovaračke skupine.

Članovi tela strukture za pregovore imenovani su Odlukom o imenovanju članova Državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, voditelja radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije, članova Ureda glavnog pregovarača i članova Tajništva Pregovaračke skupine.  

Državno izaslanstvo Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji vodi neposredne političke razgovore i pregovore s državama članicama i institucijama Evropske unije i odgovorno je za uspešno odvijanje pregovora po svim pregfovaračkim poglavljima. Državno izaslanstvo za svoj rad odgovorno je Vladi Republike Hrvatske i deluje u skaldu sa smernicama za pregovore koje usvaja Vlada Republike Hrvatske, i zaključcima Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. 

Koordinacija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji je međuresorno radno telo Vlade Republike Hrvatske koje raspravlja o svim pitanjima u vezi s pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji te razmatra nacrte predloga pregovaračkih pozicija koje joj je uputila Pregovaračka skupina pre njihovog upućivanja Nacionalnomu odboru za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji te predloge pregovaračkih pozicija pre njihovog upućivanja Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Pregovaračka skupina za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji zadužena je za stručni i tehnički nivo pregovora s institucijama Evropske unije i državama članicama Evropske unije po svim pregovaračkim poglavljima. Ona razmatra i usvaja nacrte predloga pregovaračkih pozicija te ih upućuje Koordinaciji za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i o tome izveštava Državno izaslanstvo i Vladu Republike Hrvatske o stanju pregovora. Članovi Pregovaračke skupine zaduženi su za koordinaciju pojedinih grupa pregovaračkih poglavlja te pružaju stručnu podršku glavnom pregovaraču u pregovorima, učestvuju u pregovorima prema nalogu glavnog pregovarača, usklađuju rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim pregovaračkim poglavljima, sarađuju sa evropskim koordinatorima tela državne uprave te su odgovorni za izradu predloga pregovaračkih pozicija i odgovarajućih izveštaja.

Radne skupine za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora sudeluju u analitičkom pregledu i oceni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom tekovinom Evropske unije (screening) te u izradi nacrta predloga pregovaračkih pozicija, uz podršku tela državne uprave ili drugih tela određenih voditeljima pojedinog poglavlja pregovora – pravne tekovine Evropske unije i evropskog koordinatora tog tela. Svaka radna grupa ima voditelja koji upravlja radom radne grupe u dogovoru sa članom Pregovaračke skupine koji je zadužen za koordinaciju pojedinog pregovaračkog poglavlja.

Ured glavnog pregovarača pruža stručnu, tehničku i administrativnu pomoć glavnom pregovaraču te zbog specifičnosti posla i u skladu sa delovanjem glavnog pregovarača,  deluje pri Vladi Republike Hrvatske i pri Misiji Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama. Njegovim radom upravlja voditelj Ureda.

Tajništvo Pregovaračke skupine pomaže tajniku Pregovaračke skupine u njegovom radu te pruža stručnu, tehničku i administrativnu pomoć Državnom izaslanstvu, Pregovaračkoj skupini i radnim skupinama za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora. Tajništvo koordinira zadatke i poslove koji proizlaze iz pregovora, priprema analitički pregled i ocenu usklađenosti zakonodavstva (screening) i izrađuje izveštaje o njegovom toku, kao i toku pregovora te obavlja i sve druge tehničke i administrativne poslove vezane uz pregovore.

SKORAŠNJI ČLANCI

TEME

CEI @ Facebook

CEI @ Twitter