Građansko društvo I (Politika-Društvo-Građanin)

Voditelj modula: prof. dr Čedomir Čupić, Fakultet političkih nauka
Demonstrator: Mirko Popović, Filozofski fakultet

CiljCilj modula je da studente informiše o građanskim vrednostima i gradi svest o demokratiji i važnosti aktivnog učešća u civilnom društvu, koje je naročito značajno za tranzicioni period. Sadržina modula omogućiće studentima da steknu bazično teorijsko znanje o demokratskom građanstvu.

 

Način radaMetod koji se primenjuje na ovom modulu podrazumevao aktivni dijalog studenata sa predavačima i među studentima samim. Za svako predavanje studenti dobijaju rezime predavanja sa ključnim tezama. Predavači raspolažu sa 30 minuta u okviru kojih treba da studente upoznaju sa temom, dok je preostalo vreme predviđeno za dijalog.

 

Program


 

 1. Teorijska utemeljenost, vrednosni i praktični temelji građanskog društva
 2. Oblici demokratije i društava u tranziciji
 3. Tradicionalizam i autoritarnost kao prepreke razvoju civilnog društva
 4. Populizam, monizam i pluralizam u političkom životu
 5. Moderna država i podeljeni suverenitet
 6. Demokratski poredak i granice slobode: upotreba nasilja u politici
 7. Politički dijalog i tolerancija
 8. Autonomije i autonomija univerziteta u civilnom društvu
 9. Sloboda medija i javno mnjenje
 10. a) Država, međunarodno i kosmopolitsko pravo 
  b) Tema po izboru studenata
 11. a) Granice demokratije 
  b) Tema po izboru studenata

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs