Moduli u akademskoj 2016/2017. godini

Modul predstavlja kratak kurs koji se sastoji od nekoliko nastavnih jedinica (interaktivnih predavanja, radionica, simulacija) i deo programa nastave organizovane u dva semestra.

U okviru obrazovnog programa „Studije budućnosti“ postoje tri multidisciplinarna modula znanja: 1. Budućnost države i društva , 2. Budućnost države i društva znanja i 3. Pogledi ka Evropi i jedan modul veština: 1. Veštine za budućnost. Svi moduli su obavezni za studente koji upišu Studije budućnosti. 

Tokom prvog semestra studenti pohađaju dva obavezna modula: Veštine za budućnost, koji ujedno predstavlja i pripremu studenata za program prakse koja ih takođe čeka na programu "Studije budućnosti" i Budućnost države i društva. U toku prvog semestra studenti će prolaziti i kroz obuke koje će im doprineti da se pripreme za izradu završnog rada, a odnose se na Akademsko čitanje i pisanje, odnosno Pisanje predloga za praktične politike.

Tokom drugog semestra studenti razgovaraju sa predavačima i odgovaraju na pitanja u okviru modula Budućnost države i društva znanja i Pogledi ka Evropi.

Modul
"Budućnost države
i društva"

 

Modul
"Pogledi ka Evropi"

 

Modul
"Budućnost države
i društva znanja"

 

Modul
"Veštine za budućnost"
             

Upoznajte se sa izazovima postdemokratskih i policentričnih društava, multikuluralizma, međunarodnih odnosa, i globalizacije.

 

Kritički i argumentovano pokrećite i učestvujte u debatama o različitim scenarijima  i budućim pravcima razvoja Evrope.

 

Steknite uvid u procese koji su aktuelni ili će tek biti u socio-ekonomskoj sferi savremenog društva, zatim novu tehnološku revoluciju i njene posledice, savremene socijalne odnose, politiku životne sredine. Upoznajte se sa aktuelnostima u sferi arhitekture, medicine, nauke, informacionog društve i novih medija....

 

Unapredite veštine iz različitih oblasti u cilju osnaživanja vaših profesionalnih kapaciteta.

             

Pogledajte teme 

 

Pogledajte teme

 

Pogledajte teme

 

Pogledajte teme


 

Budućnost države i društva

Budućnost države i društva – Cilj modula je da upozna studente sa vrednostima građanskog društva i sa velikim promenama u odnosu države i društva, i podstakne ih da učestvuju u izgradnji modernog, demokratskog društva u Srbiji. Realizujući nastavu na modulu želimo da omogućimo našim studentima da se:

 • upoznaju sa izazovima postdemokratskih i policentričnih društava, multikuluralizma, međunarodnih odnosa, globalizacije;

 • upoznaju sa razvojem novih tendencija u odnosu države i društva;

 • upoznaju sa uslovima nastanka i funkcionisanja demokratske političke kulture;

 • podstaknu na društveni angažman.

Teme za akademsku 2015/2016. godinu:

 1. Kratka istorija budućnosti

 2. Globalni katastrofički rizici

 3. Globalni trendovi i savremeni svet

 4. Politički značaj etničkog i verskog identiteta u vremenu multikulturalizma

 5. Predviđanje razvoja ekonomije u svetu do 2050. godine
 6. Kuda ide savremeni kapitalizam – šta posle globalizacije?

 7. Mehanizam vladavine korporacija i budućnost demokratije

 8. Odsustvo kritičkog mišljenja u savremenom društvu

 9. Budućnost međunarodnih odnosa

 10. Naličje globalizacije  i modernizacije: Slike i stereotipi o Podsaharskoj Africi


Pogledi ka Evropi

Pogledi ka Evropi – Cilj modula je da osposobi studente da kritički promišljaju buduće pravce razvoja Evrope. Kroz primenu multidisciplinarnog pristupa svakoj od tema koje se obrađuju na modulu želimo da omogućimo našim studentima da se:

 • upoznaju sa postojećim projekcijama razvoja Evrope;

 • osposobe da kritički promišljaju i argumentovano pokreću i učestvuju u debatama o različitim scenarijima razvoja najznačajnijih praktično-političkih procesa u Evropi;

 • osposobe da primenjuju znanja stečena na modulu u razvoju praktičnih poliitka u Srbiji unutar procesa evropskih integracija;

 • upoznaju sa pojmovima i odgovarajućom literaturom u ovoj oblasti.

Teme za akademsku 2015/2016. godinu:

 1. Budućnost i građanin Evrope – živimo li danas negativnu utopiju?

 2. Problemi suvereniteta i izazovi daljeg političkog ujedinjenja Evrope

 3. Evropska ekonomska integracija i njeni efekti

 4. Identiteti i tragovi u virtuelnom prostoru - pravo na zaborav i Evropski sud pravde

 5. Da li je građanin u srcu evropske demokratije - evropska građanska inicijativa

 6. Gde su zvezde na severno-atlantskom kompasu - slučaj Zapadni Balkan

 7. Evropa na spoljnopolitičkom nebu – da li je mrav porastao?

 8. Politika proširenja EU - daleko susedstvo istoka

 9. Od SSP-a do početka pregovora: šta je Srbija uradila na svom evropskom putu?

 10. Srbija u petoj brzini - 2007, 2012, 2020...?

     11. Unija u svojoj suštini: napredak u poglavlju 23: slučaj Srbija

     12. SIMULACIJA RADA SAVETA EU

Akademsko čitanje i pisanje

Akademsko čitanje i pisanje - Cilj modula je da podstakne akademsku interakciju studenata kroz unapređivanje njihovih metodoloških i istraživačkih kapaciteta. Usmereno je ka savladavanju osnova naučnog metoda i izoštravanju njegove upotrebe tokom pisanja završnih radova. Više o aktivnostima OVDE

Pisanje predloga za praktičnu politiku

Pisanje predloga za praktičnu politiku - Cilj modula je da pruži znanja i izvore koji su potrebni kako bi studenti razvijali veštinu pisanja delotvornih predloga za praktičnu politiku. U tom smislu, ova obuka:

 • pruža uvid u predlog za praktičnu politiku, u smislu svrhe, strukturnih i tekstualnih elemenata dve osnovne vrste predloga za praktičnu politiku: studije praktične politike i sažetka praktične politike;

 • promoviše autonoman razvoj veštine pisanja predloga za praktičnu politiku, koristeći kao izvor LGI-ovu knjigu "Pisanje delotvornih predloga za javne praktične politike”;

 • uspostavlja saradničku atmosferu među studentima – članovima praktičnopolitičke zajednice.

 

Tokom drugog semestra studenti pohađaju dva obavezna modula: Budućnost države i društva znanja i Pogledi ka Evropi.

 

3. Budućnost države i društva znanja

Budućnost države i društva – Cilj modula je da upozna studente sa osnovnim tendencijama socio-ekonomskog razvoja savremenog sveta, nejednakostima u društvu, procesima održivog razvoja i klimatskih promena, novim tehnološkim revolucijama i njenim posledicama. Studenti će imati jedinstvenu priliku da sa eminentnim predavačim razgovaraju na teme iz oblasti arhitekture, medicine, nauke, informacionog društva i novih medija. Realizujući nastavu na modulu želimo da omogućimo našim studentima da se:

 • osposobe da kritički promišljaju buduće procese u socio-ekonomskoj sferi savremenog društva;

 • steknu kvalitetan uvid u odnos nove tehnološke revolucije i savremenog sveta;

 • osposobe da prepoznaju najnovije trendove u razvoju socijalnih odnosa, prirodnih i teničkih nauka i tehnologije;

 • osposobe da prepoznaju izazove budućnosti pred kojima se naše društvo nalazi.

Teme za akademsku 2015/2016. godinu:

 1. Budućnost socio-ekonomskog razvoja Srbije

 2. Nejednakost u društvu – trajni ili rešiv problem

 3. Orjentalizam, balkanizam i odnosi moći u savremenom svetu: Balkan, Afrika i islamski svet u očima Zapadnog Balkana

 4. Održivi razvoj – osnovni principi

 5. Budućnost regionalnog razvoja - Srbija i svet

 6. Energetska efikasnost

 7. Evropa pametnih gradova

 8. Vizuelni identitet Beograda od prošlosti ka budućnosti

 9. Susret i sukob urabnizma i ekonomskog razvoja

 10. Izazovi kulture budućnosti

 11. Slika, pokretne slike i budućnost

 12. Mediji i njihova uloga u stvaranju budućnosti

 13. Budućnost DNK

 14. Izazovi čovečanstva pred savremenim dostignućima nauke i medicine


4. Veštine za budućnost

Veštine budućnosti – Cilj modula je da studentima pruži priliku da vežbaju veštine iz različitih oblasti koje mogu doprineti unapređenju njihovih profesionalnih kapaciteta.

Teme za akademsku 2015/2016. godinu:

 1. Upravljanje karijerom – Pisanje CV i motivacionog pisma

 2. Upravljanje karijerom – Poslovni intervju

 3. Poslovna komunikacija i pisana korespodencija

 4. Veštine prezentacije

 5. Veštine onlajn komunikacije

 6. Veštine onlajn kolaboracije

 7.  Upravljanje vremenom 

 8. Upravljanje stresom 

 9. Upravljanje finansijama 

 10. Veštine lobiranja

 11. Organizacija događaja – Event management

 12. Javni nastup

 

Program iz akademske 2014/2015. možete pogledati OVDE.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs