Program prakse u akademskoj 2016/2017. godini

Program prakse predstavlja obaveznu aktivnost studenata u okviru akademskog programa Beogradske otvorene škole i traje punih deset godina. Program prakse čine aktivnosti koje se odnose na obavljanje poslova u instituciji ili organizaciji u kojoj se praksa realizuje. Cilj programa prakse je da studente pripremi na svet rada i da im pomogne da steknu kompetencije koje poslodavac očekuje na radnom mestu.

Program prakse trebalo bi da se realizuje u periodu od  novembra tekuće godine do kraja oktobra naredne godine. Institucija ili organizacija, u dogovoru sa studentom, u navedenom periodu, dogovara da li program prakse traje nekoliko nedelja (najmanje 80 radnih sati) ili do tri meseca.

Beogradska otvorena škola je za akademsku 2015/2016. godinu sklopila sporazum o saradnji o programu prakse za studente ovog programa sa sledećim organizacijama i institucijama:

 

Spisak insitucija u kojima su studenti i studentkinje obavljali program stažiranja do akadmeske 2015/2016. možete pogledati OVDE.

 

Hoću praksu!
Kako do nje?

Primljen/a sam!
Šta sada?

Tokom prakse
Šta kada završim
praksu?

 


Hoću praksu! Kako do nje?
Beogradska otvorena škola uspostavila je saradnju sa partnerskim institucijama i organizacijama u kojima studenti mogu da obave program prakse. Već u procesu prijave za program, putem onlajn prijavnog formulara, kandidati se mole da u skladu sa interesovanjima, a prema prioritetima (1. izbor i 2. izbor ), odaberu od ponuđenih institucija ili organizacija dve u kojoj bi obavili program prakse. Ukoliko Beogradska otvorena škola još uvek nije uspostavila saradnju sa instutucijom ili organizacijom u kojoj bi kandidati želeli da obave program prakse, a kandidati znaju da postoji mogućnost za praksu, treba da je dopišu. 

Kada kandidati prođu proces selekcije i postanu studenti Beogradske otvorene škole stiču uvid u slobodna mesta u institucijama koje su označili ili predložili za obavljanje prakse. Ponovo se prijavljuju u skladu sa njihovim prioritetima i slobodnim mestima. Ukoliko postoji više kandidata nego slobodnih mesta u određenoj instituciji ili organizaciji, osobe zadužene za praksu u tim institucijama ili organizacijama imaju pravo da izaberu studente za koje smatraju da će najviše odgovarati njihovim potrebama, ili da prošire broj mesta za obaljanje prakse.


Program prakse trebalo bi da se realizuje u periodu od novembra tekuće do kraja oktobra naredne godine. Institucija ili organizacija, u dogovoru sa studentom, u navedenom periodu, dogovara da li stažiranje traje nekoliko nedelja, za potrebe pomoći oko organizacije specijalnih događaja – konferencija, panela, okruglih stolova (najmanje 80 sati) ili do tri meseca (projektno angažovanje ili istraživanje).

Beogradska otvorena škola je u oktobru 2005. godine pokrenulo program prakse za svoje studente u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije. Od 2008. godine program stažiranja, pored nastave na modulima i pisanja završnog rada, predstavlja okosnicu Studija budućnosti za odabrane studente. Potpisivanjem Ugovora o pravima i obavezama studentkinja i studenata Odeljenja za napredne dodiplomske studije i Beogradske otvorene škole, studenti preuzimaju obavezu savesnog i odgovornog realizovanja programa prakse i predstavljanja Beogradske otvorene škole u instituciji ili organizaciji. 

 


Primljen/a sam! Šta sada?

Program prakse predstavlja obaveznu aktivnost studenata u okviru akademskog programa Beogradske otvorene škole. Program prakse čine aktivnosti koje se odnose na obavljanje zaduženja u instituciji ili organizaciji u kojoj se praksa obavlja, a koje unapred definiše ta institucija. 

Studenti nakon obaveštenja da su dobili mesto u željenoj insituciji ili organizaciji, u dogovoreno vreme odlaze da se upoznaju sa odgovornom osobom i dogovore o daljim koracima njihovog angažovanja. 

Institucija, odnosno organizacija, u dogovoru sa studentom/kinjom, dogovara da li praksa, u zavisnosti od potreba konkretnog projekata, traje nekoliko nedelja (najmanje 80 sati) ili do tri meseca.

Studenti nakon definisanja zaduženja i vremena potrebnog da provode u instituciji ili organizaciji započinju praksu.   

 


Tokom prakse

Na početku, prilikom prvog razgovora studenta/kinje i odgovorne osobe u instituciji lili organizaciji dogovaraju se ciljevi koji i student/kinja i institucija ili organizacija u kojoj se program prakse obavlja treba da ostvare. 

Odgovorna osoba za studenta treba da u kratkom izveštaju na početku programa prakse izvesti Beogradsku otvorenu školu o dogovorenim ciljevima i zaduženjima koje će student/kinja imati. 

Studenti su obavezni da osim što u instituciji ili organizaciji u kojoj obavljaju program prakse predstavljaju znanja, veštine i sposobnosti koje poseduju, odgovorno reprezentuju i Beogradsku otvorenu školu.

 


Šta kada završim praksu?

Nakon završene prakse, posebno student, a posebno odgovorna osoba za studenta u instituciji ili organizaciji, dostavljaju kratak izveštaj Beogradskoj otvorenoj školi o toku dotadašnje saradnje, napretku studenta, ispunjenja dogovorenih ciljeva sa početka programa, kao i potrebama za unapređenje saradnje i koordinaciju izvršenja dogovorenih aktivnosti.


Studenti potvrdu o završenom programu prakse, sa navedenom institucijom ili organizacijom u kojoj je praksa obavljena, dobijaju u okviru Diplome o uspešno završenom programu "Studije budućnosti" Odeljenja za napredne dodiplomske studije Beogradske otvorene škole.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs