Završni rad

Završni rad ima za cilj da se student uvede u određenu oblast putem intenzivnog programa istraživanja i analize određene teme, zatim usmeravanje studenta na dalji stručni rad u oblasti koju je izabrao, a pre svega formiranje i ojačavanje kritičkog mišljenja studenta.

Završni rad može imati jednu od dve ponuđene forme: akademski rad ili predlog za praktičnu politiku.

Prilikom prijavljivanja za program kandidati treba da izaberu jednu od ponuđenih formi Završnog rada, za koju smatraju da najviše odgovara njihovim interesovanjima.

Akademski rad

Akademsko pisanje ima za cilj da podstakne akademsku interakciju studenata kroz unapređivanje njihovih metodoloških i istraživačkih kapaciteta. Usmereno je ka savladavanju osnova naučnog metoda i izoštravanju njegove upotrebe tokom pisanja završnih radova.

Akademsko pisanje obuhvata:

 • osnove naučnog metoda i kritičko ovladavanje literaturom;

 • odabir istraživačke teme, tehnike prikupljanja i analize materijala;

 • završni rad (mentorski rad).

Završni rad treba da ima više od 2000, a manje od 3000 reči, proreda (ne uključujući fusnote i rezime, kao ni beline, 10–15 stranica).

Beogradska otvorena škola obezbeđuje trenera koji će sa njima proći tehničke karakteristike i osnovna pravila akademskog pisanja, dok studenti dogovaraju sa profesorima, saradnicima instituta ili odgovornim osobama u instituciji lili organizaciji u kojoj obavljaju program prakse da im budu mentori u procesu izrade akademskog rada. Njihov zadatak jeste da odobre rad kada je tema u pitanju kao i sam sadržaj akademskoh rada. Beogradska otvorena škola nije u mogućnosti da obezbedi finansijsku nadoknadu za mentore, ali ih poziva da izađu u susret studentima i pomognu im da što bolje obrade određenu temu.

Izradu Završnog rada prate sledeće faze:

 • Definisanje teme Završnog rada

 • Izrada kratkog rada (u formi eseja) koji prati temu

 • Priprema predloga strukture Završnog rada

 • Izrada prve verzije

 • Izrada konačne verzije i dostavljanje Beogradskoj otvorenoj školi

 • Odobrenje preporučenih radova od strane Programskog odbora Odeljenja za Studije budućnosti

 • Lektura i korektura

 • Prelom Zbornika radova

 • Objava e-zbornika Završnih radova studenata.

Krajnji rok za predaju završnog rada je 1. jun 2017. godine.

Oblasti

Studenti mogu da još u toku procesa prijave za program izaberu oblast, koju im nudi Beogradska otvorena škola, u okviru koje će biti definisana tema njihovog Završnog rada. Ukoliko je nema u okviru ponuđenih studenti mogu da je dopišu.

Pogledajte ponuđene oblasti:

 • ekonomija

 • sociologija

 • pravo

 • politikologija

 • antropologija

 • istorija

 • psihologija

 • evropske studije

 • studije religije

 • mediji i komunikacije

 • društvene mreže

 • informacione tehnologije

 • studije roda

 • identitet i imagologija

 • književna istorija i teorija

 • studije kulture

 • estetika

 • bezbednost

 • geopolitika

 • energetika

 • održivi razvoj

 • demografija

 • urbanizam

 

Pisanje predloga za praktičnu politiku

Pisanje predloga za praktičnu politiku ima za cilj da pruži znanja i izvore koji su potrebni kako bi studenti razvijali veštinu pisanja delotvornih predloga za praktičnu politiku. U tom smislu, ova obuka:

 • pruža uvid u predlog za praktičnu politiku, u smislu svrhe, strukturnih i tekstualnih elemenata dve osnovne vrste predloga za praktičnu politiku: studije praktične politike i sažetka praktične politike;

 • promoviše autonoman razvoj veštine pisanja predloga za praktičnu politiku, koristeći kao izvor LGI-ovu knjigu "Pisanje delotvornih predloga za javne praktične politike”;

 • uspostavlja saradničku atmosferu među studentima – članovima praktičnopolitičke zajednice.


Završni rad treba da ima više od 2000, a manje od 3000 reči, proreda 1,5 (ne uključujući fusnote i rezime, kao ni beline, 10–15 stranica).

Beogradska otvorena škola obezbeđuje trenere i mentore koji sa studentima definišu teme, prolaze obuku, tehničke karakteristike i osnovna pravila o pisanju predloga za praktičnu politiku.

Krajnji rok za predaju završnog rada je 1. jun 2017. godine.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs