Građansko društvo II (Ljudska prava i demokratija)

Voditelj modula: prof. dr Ilija Vujačić, Fakultet političkih nauka
Demonstrator: Mirko Popović, Filozofski fakultet

CiljCilj modula je upoznavanje studenata sa različitim segmentima demokratske organizacije društva i države, razvijanje demokratskih vrednosti i uverenja među studentima i njihovo pripremanje za aktivno učešće u demokratskoj tranziciji. Svaka tema će se obrađivati na taj način da se opšti problemi razmatranih tema prikažu njihovom konkretnom aktualizacijom u zemljama u tranziciji, sa posebnim osvrtom na Srbiju i Balkan.

 

Nastavni metodModul će se realizovati procesom aktivnog učenja, putem radionica, tribina, simulacija i rasprava. Polaznicima će se unapred podeliti po dva relevantna članka, spisak odabrane literature i sinopsis predavanja, na osnovu čega će se studenti pripremati za učešće u realizaciji odnosne teme. Polaznici će biti ohrabrivani i podsticani da kroz formiranje manjih radnih grupa, radioničarski tip rada i i druge oblike aktivnog učenja, vrše zajedničku pripremu za raspravu na modulu, a sami časovi će biti pretežno organizovani kao grupni razgovori, sa predavačem kao koordinatorom.

 

Program


 

 1. Sloboda pod zakonom, vladavina prava i demokratija
 2. Socijalni kapital u toku tranzicije
 3. Sukobi identiteta u multietničkom društvu
 4. Tribina: Palanački mentalitet u Srbiji danas
 5. Dostupnost informacija i demokratska kontorla vlasti
 6. Poseta Narodnoj skupštini Republike Srbije
 7. Sindikati u tranziciji i socijalni konsenzus
 8. Dokle je došla reforma javne uprave?
 9. NVO i treći sektor u postoktobarskoj Srbiji: regulacija, finansiranje, funkcionisanje
 10. Odgovornost nosilaca javnih funkcija
 11. Politički protivnik kao neprijatelj

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs