Prožimanje civilizacija

Voditelj modula: dr Slobodan Marković, Fakultet političkih nauka
Demonstrator: Jelena Manić, Filozofski fakultet

Cilj

Modul se bavi postojanošću evropskih, civilizacijskih obrazaca i njihovim preplitanjem sa složenostima savremenog sveta. Posebno se obrađuju prožimanja i uticaji Balkana i Evrope i to Balkana kao dela Evrope sa svojim posebnostima. Zapadnom viđenju Balkana dato je posebno mesto. Ovo, pretežno negativno viđenje, je pojava koja Balkan, često protivno volji njegovih stanovnika, otuđuje od Evrope. Modul ima za cilj da ukaže na značaj Balkana kao regiona u kulturnom nasleđu Evrope i političkoj stvarnosti savremenog sveta.

Nastavni metodNačin obrade tema uslovljen je multidisciplinarnošću i programskim ciljem ovog modula, što podrazumeva aktivniju ulogu studenata, čije se učešće ne može svoditi na pasivno slušanje klasičnih predavanja. Studentima će biti prezentovana i relevantna literatura.

 

Program


 

 1. Kultura i civilizacija
 2. Heleni nasuprot Varvarima
 3. Rimski limes – granica dugog trajanja
 4. Vizantijski komonvelt i zapadno hrišćanstvo
 5. Srednjevekovna Srbija između Istoka i Zapada
 6. Tribina. Da li civilizacije sukobljavaju ili prožimaju?
 7. Turkofoibija: evropski strah od drugog
 8. Orijentalizam – zapadno viđenje Otomanskog nasleđa
 9. Balkan u eri globalizacije
 10. Balkanizam: zapadno viđenje Balkana
 11. Tribina: Da li je Balkan deo Evrope?

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs