Tržišna privreda

Voditelj modula: dr Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet
Demonstrator: Nikola Živković, Fakultet političkih nauka

CiljU okviru modula "Tržišna privreda", studenti BOŠ-a otkrivaju mehanizme sistema stvaranja novih vrednosti u privredi. Stvorene nove vrednosti namenjene su potrošnji svih članova društva, radi njihovog individualnog i kolektivnog, materijalnog i duhovnog opstanka i napretka. Modul će težiti da na jednostavan i pristupačan način osvetli principe tržišnog privrednog sistema koji se, kroz istorijske pokušaje i pogreške, ispostavio kao dugoročno najefikasniji. Tržišna privreda u svojim različitim formama, predstavlja bazu demokratske društvene nadgradnje. U tom smislu, može se reći da konkurencija ideja i programa, partija i pojedinaca ima svoju osnovu u konkurenciji roba, rada i kapitala. Po pravilu, na srednji i dugi rok, tržišna privreda i demokratija idu zajedno, i prožimajući se čine osnovu modernih društvenih sistema. Osnovni cilj ovog modula je da pripremi polaznike na okruženje tržišne privrede koju naša zemlja, uz decenijsko kašnjenje, ubrzano razvija.

 

Način radaSvaka tema bi trebalo da bude izlagana na pristupačan način uz slobodna pitanja, diskusiju i polemike polaznika. Studenti će dolaziti na časove pripremljeni za temu, u čemu će im pomoći i materijali koje će dobiti da pročitaju pre svakog predavanja. Za svaki čas će se odrediti grupa od 3 do 4 studenta, koja će obraditi ključne stručne termine vezane za naredni čas. - prvih 5 do 10 minuta studenti članovi radnih grupa iznose ostalim studentima svoje viđenje zadatih ključnih pojmova za predavanje uz komentare predavača; - narednih 40 do 50 minuta, predavač izlaže svoje gledište, uz dozvoljeno prekidanje pitanjima polaznika; - poslednjih 30 do 45 minuta ostavljeno je za pitanja i diskusiju; - na kraju časa, svi polaznici i predavač daju svoju anonimnu ocenu od 1 do 5 o tome koliko su uspešno članovi radnih grupa prikazali zadate ključne pojmove na početku časa. Najbolje ocenjena radna grupa biće javno pohvaljena i prigodno nagrađena na kraju semestra.

 

Program


 

 1. Osnovni principi i mehanizmi tržišne privrede
 2. Finansijsko tržište - novac i kapital
 3. Tržište rada - ljudski resursi
 4. Ekonomska politika - borba za održivi rast
 5. Centralna banka i poslovne banke
 6. Menadžment - umetnost poslovodstva
 7. Marketing - kult tržišta
 8. Pravo i tržišna privreda
 9. Nacionalizacija, privatizacija, tranzicija
 10. a) Trgovina u tržišnoj privredi 
  b) Ekonomske i finansijske krize
 11. a) Evropski integracioni procesi 
  b) Optimalni režim deviznog kursa

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs