Veštine I (Retorika, Poslovna kultura)

Cilj

Cilj ovog modula je upoznavanje studenata sa veštinama koje su im neophodne za njihovu dalju karijeru i profesionalni angažman. Sticanje ovih veština je od posebnog značaja za studente, jer one nisu deo nastavnog plana u formalnom sistemu obrazovanja.

 

Retorika

Voditelj modula: Ljubivoje Tadić, upravnik pozorišta "Ogledalo" 
Demonstrator: Vladeta Milin, Filozofski fakultet

CiljCilj ovog modula je poboljšanje govornih sposobnosti studenata koja mogu biti od koristi i u svakodnevnoj komunikaciji i u javnom obraćanju. Studentima se prenose znanja i iskustva o tome šta je govor, kakva je njegova moć, koje su njegove zamke i koje su prednosti jednostavnog, jasnog i razgovetnog govora. Cilj je da se studenti oslobode, opuste i otkriju svoje strahove i prepreke koje sami stvaraju pri govoru.

 

Nastavni metodSvaki čas se sastoji iz tri dela: osnovnog predavanja, grupnih i pojedinačnih vežbi studenata i improvizacija studenata. Pojedine vežbe studenata snimaju se video kamerom radi zajedničkog pregledanja i ukazivanja na greške.

 

Program


 

Predavanje I deo: Šta je retorika, a šta je naš cilj? 
Predavanje II deo: Predstavljanje; 
Vežba broj 1: Predstavljanje studenata; 
Vežba broj 2: Improvizacija: predstavljanje sa elementima ispovesti; 
Predavanje III deo: Disanje - temelj govora; 
Vežba broj 3: Disanje; 

Prepreke i problemi govora

Vežba broj 1: Disanje; 
Vežba broj 2: Glas - izgovor; 
Predavanje I deo: Retorika - istorija (primeri); 
Predavanje II deo: Prepreke u govoru - trema, strah; 
Vežba broj 3: Razgovor sa studentima o problemima i preprekama koje imaju u govoru; 
Predavanje III deo: Savladavanje prepreka - koncentracija, energija; 

Okolnosti govora

Vežba broj 1: Disanje; 
Vežba broj 2: Glas - izgovor, azbuka – izgovor; 
Predavanje I deo: Okolnosti govora - ko, gde, kada, radi čega? 
Predavanje II deo: Glas - jačina, intenzitet, tempo, melodija; 
Vežba broj 3: Improvizacije studenata - glas (varijante);

Radnja i način govora

Vežba broj 1: Disanje; 
Vežba broj 2: Glas, azbuka, rečenica – izgovor; 
Predavanje I deo: Radnja - šta govorim? 
Predavanje II deo: Način - kako govorim? 
Predavanje III deo: Ubeđivanje i uverljivost; 
Vežba broj 3: Improvizacije studenata - lažemo sebe i druge;

Priprema govora i kazivanje

Vežba broj 1: Disanje, glas, azbuka, rečenica; 
Predavanje: Priprema govora od ideje do kazivanja; 
Vežba broj 2: Improvizacije studenata - govorim u svoje ime (izjava); 
Vežba broj 3: Improvizacije studenata - govorim kao neko drugi (imitacija);

Govor tela

Vežba broj 1: Disanje, glas, azbuka, rečenica; 
Predavanje I deo: Govor tela - gest, pokret; 
Predavanje II deo: Moć slušanja; 
Vežba broj 2: Improvizacije studenata: govor - tema koju ne znam; 
Vežba broj 3: Improvizacije studenata: govor - tema koju znam; 
Predavanje III deo: O literaturi retorike;

Rasprava i poslovna komunikacija

Vežba broj 1: Disanje, glas, azbuka, rečenica; 
Predavanje I deo: Rasprava - pobeda u raspravi; 
Predavanje II deo: Poslovna komunikacija; 
Vežba broj 2: Improvizacije studenata - poslovni razgovor; 
Završni čas Vežbe studenata.

 

Poslovna kultura

 

Voditelj modula: prof. dr Ljubiša Rajić, Filološki fakultet
Demonstrator: Vladeta Milin, Filozofski fakultet

Modul je tematski podeljen na dva bloka: teorijski i praktični. Teorijski deo se obrađuje u jesenjem semestru (4 dvočasa) u okviru Veština I, a praktični deo se realizuje u prolećnom semestru (3 dvočasa) u okviru Veština II.

Cilj
Cilj nastave poslovne kulture je da se polaznici osposobe da:

 • odrede osnovne parametre situacije u kojoj se nalaze;
 • odrede osnovne postupke za započinjanje, održavanje i završavanje pisanog i usmenog opštenja u datim situacijama na optimalan način i uz najmanje moguće smetnje;
 • savladaju tehnike sticanja znanja;
 • savladaju tehniku pisanja radova.

Ovako osmišljen, kurs je eklektičkog karaktera i daje znanja iz oblasti koje nisu obuhvaćene drugim vidovima nastave.

Nastavni metod


 

 • Predavanja
 • Uvod u temu Vežbanja: Rasprava tokom i nakon predavanja; analiza situacija i parametara u prvom bloku; rešavanje praktičnih oglednih problema u drugom, trećem i četvrtom bloku.
 • Samostalan rad: Analize stvarnih i konstruisanih situacija; izrada koncepta i pisanje najmanje jednog rada

Program


 

 1. Kultura i opštenje 
  1.1. Kultura (Kultura i kulture; Znanje o kulturi; Kultura i vrednovanje; Kultura tržišta; Kultura spoljnih odnosa) 
  1.2. Opštenje kao proces (Opštenje i razumevanje; Jezičko opštenje; Nejezičko opštenje) 
  1.3. Društvo i opštenje (Svetonazor i opštenje; Grupa i pojedinac u opštenju) 
  1.4. Premošćavanje razlika (Mostovi između kultura; Prilagođavanje parametara)
 2. Tipovi opštenja i situacije opštenja 
  2.1. Pismeno opštenje 
  2.2. Usmeno opštenje 
  2.3. Interno i eksterno opštenje 
  2.4. Situacije opštenja (Sastanci; Pregovori; Tehnike manipulacije)

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs