Veštine II (Poslovna kultura i prezentacija naučnog rada)

Cilj
Cilj ovog modula je upoznavanje studenata sa veštinama koje su im neophodne za njihovu dalju karijeru i profesionalnu angažovanost. Sticanje ovih veština je od posebnog značaja za studente, jer one nisu deo nastavnog plana u formalnom sistemu obrazovanja.

Poslovna kultura

Voditelj modula: prof. dr Ljubiša Rajić, Filološki fakultet
Demonstrator: Vladeta Milin, Filozofski fakultet

Modul je tematski podeljen na dva bloka: teorijski i praktični. Teorijski deo se obrađuje u jesenjem semestru (4 dvočasa) u okviru Veština I, a praktični deo se realizuju u prolećnom semestru (3 dvočasa) u okviru Veština II.

Cilj
Cilj nastave poslovne kulture je da se polaznici osposobe da odrede osnovne parametre situacije u kojoj se nalaze; odrede osnovne postupke za započinjanje, održavanje i završavanje pisanog i usmenog opštenja u datim situacijama na optimalan način i uz najmanje moguće smetnje; savladaju tehnike sticanja znanja; savladaju tehniku pisanja radova. Ovako osmišljen, tečaj je eklektičkog karaktera i daje znanja iz oblasti koje nisu obuhvaćene drugim vidovima nastave.

Nastavni metod


 

 • Predavanja: Uvod u temu.
 • Vežbanja: Rasprava tokom i nakon predavanja; analiza situacija i parametara u prvom bloku; rešavanje praktičnih oglednih problema u drugom, trećem i četvrtom bloku.
 • Samostalan rad: Analize stvarnih i konstruisanih situacija; izrada koncepta i pisanje najmanje jednog rada.

Program


 

 1. Tehnike sticanja znanja; 
  1.1. Činioci učenja; Varijable pod kontrolom i van kontrole; Odnos između nastavnika, studenta, grupe i gradiva; 
  1.2. Planiranje i organizacija učenja; Predavanja, veabe i beleženje; čitanje i beleženje; Ispit i druge prezentacije znanja;
 2. Tehnika pisanja radova; 
  2.1. Teorije, metode i tehnike; Interdisciplinarnost; Izbor teme; Formulisanje problema i pristupa; 
  2.2. Priprema za rad i prikupljanje građe; Dispozicija i kompozicija; Koncept; 
  2.3. Jezičke odlike; Saopštavanje i priprema za štampu.

Prezentacija naučnog rada

Voditelj modula: prof. dr Aleksandar Kostić, Filozofski fakultet
Demonstrator: Vladeta Milin, Filozofski fakultet

CiljCilj ovog modula je ovladavanje izvesnim tehnikama koje su se u svetu pokazale efikasnim kada je u pitanju poslovna i naučna prezentacija.

 

Nastavni metodModul ima izrazito praktičnu orijentaciju. Studenti se pojavljuju kao izlagači samostalno odabranog materijala, pri čemu izlaganje ima jasno definisane vremenske okvire. Posle svakog izlaganja vrši se detaljna analiza svih elemenata izlaganja i studentu se ukazuje na manjkavosti i dobre strane njegovog izlaganja. Svaki učesnik prezentacije isti materijal izlaže nakon određenog vremena još jednom, ovog puta sa usvojenim primedbama, posle čega se ponavlja evaluacija njegovog izlaganja. Na taj način student stiče uvid u sopstvene nedostatke i dobre strane, što omogućava svesnu korekciju nastupa.

 

Program


 

 1. Scenski nastup Student izlagač je u situaciji glumca na sceni i mora da vodi računa o sledećim aspektima svog izlaganja;
 2. Disanje;
 3. Prozodija (melodija rečenice);
 4. Glasnoća i razgovetnost;
 5. Kretanje;
 6. Kontrola ruku;
 7. Manipulacija vizuelnim materijalom. Organizacija folija, slajdova i kompjuterske prezentacije;
 8. Preglednost;
 9. Relevantnost informacija;
 10. Estetski aspekt;
 11. Odnos izgovorenog teksta i onog što je prikazano na foliji, slajdu i kompjuterskoj prezentaciji;
 12. Specifičnosti prezentacije u zavisnosti od modaliteta (folija, slajd, kompjutrerska prezentacija). Strukturisanje materijala koji se izlaže
 13. Poštovanje vremenskih ograničenja;
 14. Tajming kritičnih mesta u prezentaciji;
 15. Koherentnost, logičnost i zanimljivost izlaganja;
 16. Prilagođavanje sadržaja publici;
 17. Optimalan prenos informacija u datim ograničenjima; kriterijumi diferencije bitnog od nebitnog i naglašavanje suštine.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs