Program stažiranja i tutorski rad

Program stažiranja

Odeljenje za napredne dodiplomske studije je u oktobru 2005. godine pokrenulo program stažiranja za svoje studente u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije. Od 2008. godine program stažiranja, pored nastave na modulima i pisanja završnog rada, predstavlja okosnicu Multidisciplinarnih dodiplomskih studija za odabrane studente. Program stažiranja pruža mogućnost studentima DAUS-a da primene stečena znanja i steknu radno iskustvo u institucijama sa kojima Beogradska otvorena škola ima dogovorenu saradnju o studentskoj praksi.
 
Sudentima se ostavlja mogućnost da predlože instituciju u kojoj žele da obave stažiranje ali za to moraju dobiti saglasnost BOŠ-a. U tom slučaju Beogradska otvorena škola postiže dogovor o stažiranju sa predloženom institucijom.

Program stažiranja traje od jedan do tri meseca u zavisnosti od posla ili istraživanja koje student radi. U ovom periodu studenti biraju tutora iz institucije u kojoj obavljaju proces stažiranja. Tutor im pomaže u radu i prati njihovo istraživanje do isteka stažiranja. Krajnji proizvod programa stažiranja je završni rad studenta.

Studenti su imali prilike da do sada stažiraju u sledećim institucijama i organizacijama:

 •     Beogradski centar za ljudska prava
 •     CESID (Centar za slobodne izbore i demokratiju)
 •     Ekonomski institut
 •     Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije
 •     Institut za međunarodnu politiku i privredu
 •     Ipsos Strategic Marketing (ISM), Beograd
 •     Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
 •     Centar za slobodno tržište (CST)
 •     Narodna banka Srbije
 •     Beogradska filharmonija
 •     Institut za uporedno pravo
 •     RTV B92
 •     Centar za civilno-vojne odnose
 •     Misija OEBS-a u Srbiji
 •     Institut za sociologiju i psihologiju
 •     McCann Erickson kancelarija u Beogradu
 •     Vlada Republike Crne Gore
 •     Matematički institut SANU
 •     Stalna konferencija gradova i opština
 •     Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva
 •     HEMOFARM a.d. Vršac

 

Završni rad

Cilj pisanja završnog rada je trostruk:

 1. uvođenje studenta u određenu oblast putem intenzivnog programa rada sa tutorom;
 2. usmeravanje kandidata na dalji stručni rad u oblasti koju je izabrao;
 3. formiranje i ojačavanje kritičkog mišljenja studenata.

Pisanje završnog rada na Multidisciplinarnim dodiplomskim studijama za odabrane studente podeljeno je u dve faze koje se poklapaju sa trajanjem prolećnog semestra u BOŠ-u, odnosno sa trajanjem programa stažiranja.


Prva faza rada obuhvata obaveze studenata koje uključuju:

 1. odabir teme rada,
 2. razgovore sa tutorom o temi rada,
 3. pripremu strukture istraživanja i plana rada sa tutorom.


Druga faza rada obuhvata obaveze studenata koje uključuju:

 1. rad na istraživanju u saradnji sa tutorom,
 2. podnošenje na uvid programskom direktoru DAUS-a prve verzije rada,
 3. predaju završne verzije rada programskom direktoru DAUS-a do dogovorenog roka uz recenziju tutora,
 4. predstavljanje završnog rada studentima tekuće generacije, mentorima i saradnicima BOŠ-a.

Raspored rada programa stažiranja

Program stažiranja počinje u februaru i završava se do maja tekuće godine predajom završne verzije teksta završnog rada. Ukoliko student napiše završni rad i pre krajnjeg roka za predaju, tekst šalje programskom direktoru Odeljenja za napredne dodiplomske studije, a tutor dostavlja izveštaj o radu sa studentom.

Program stažiranja studenti DAUS-a realizuju u veoma različitim institucijama: ministarstvima i vladinim agencijama, organizacijama građanskog društva, naučnim institutima i ustanovama kulture kao i kompanijama.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs