Program stažiranja i završni rad u akademskoj 2014/2015. godini

Program stažiranja

Odeljenje za napredne dodiplomske studije je u oktobru 2005. godine pokrenulo program stažiranja za svoje studente u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije. Od 2008. godine program stažiranja, pored nastave na modulima i pisanja završnog rada, predstavlja okosnicu Studija budućnosti za odabrane studente.

Program stažiranja pruža mogućnost studentima DAUS-a da primene stečena znanja i steknu radno iskustvo u institucijama sa kojima Beogradska otvorena škola ima dogovorenu saradnju o studentskoj praksi.
 
Beogradska otvorena škola nije u obavezi da obezbedi praksu za studente, već studenti trebaju sami da pronađu odgovarajuću instituciju, odnosno organizaciju. Beogradska otvorena škola daje preporuku za stažiranje studentima i, ukoliko je potrebno, može stupiti u kontakt sa institucijom/organizacijom kako bi, u saradnji sa studentima, obezbedila njihovo stažiranje.

Program stažiranja traje od jednog do tri meseca, u zavisnosti od posla ili istraživanja koje student radi.

U ovom periodu studenti biraju tutora koji im pomaže u radu i prati njihovo istraživanje i pisanje završnog rada. Preporuka je da tutor dolazi iz institucije/organizacije u kojoj student stažira, ali nije obaveza.

Studenti su imali prilike da do sada stažiraju u sledećim institucijama i organizacijama*:

*Napomena: Beogradska otvorena škola nije dužna da obezbedi ponovno stažiranje u gore navednim institucijama ukoliko promena u poslovanju organizacije/institucije onemogućava obavljanje programa stažiranja.

Završni rad

Cilj pisanja završnog rada je trostruk:

  1. uvođenje studenta u određenu oblast putem intenzivnog programa rada sa tutorom;
  2. usmeravanje kandidata na dalji stručni rad u oblasti koju je izabrao;
  3. formiranje i ojačavanje kritičkog mišljenja studenata.

Pisanje završnog rada na Studijama budućnosti za odabrane studente podeljeno je u dve faze:


Prva faza (prvi semestar akademske godine) rada obuhvata obaveze studenata koje uključuju:

  1. odabir teme rada,
  2. razgovore sa tutorom o temi rada,
  3. pripremu strukture istraživanja i plana rada sa tutorom.


Druga faza (prvi i drugi semestar akademske godine) rada obuhvata obaveze studenata koje uključuju:

  1. rad na istraživanju u saradnji sa tutorom,
  2. podnošenje na uvid strukture rada profesionalnom timu DAUS-a,
  3. predaju završne verzije rada profesionalnom timu DAUS-a do dogovorenog roka uz recenziju tutora,
  4. predstavljanje završnog rada studentima tekuće generacije i saradnicima BOŠ-a.

 

Raspored rada programa stažiranja

Program stažiranja počinje u decembru prethodne i završava se do maja tekuće godine predajom završne verzije teksta završnog rada. Ukoliko student napiše završni rad i pre krajnjeg roka za predaju, tekst šalje profesionalnom timu Odeljenja za napredne dodiplomske studije, a tutor dostavlja izveštaj o radu sa studentom.

Program stažiranja studenti DAUS-a realizuju u različitim institucijama: ministarstvima i vladinim agencijama, organizacijama građanskog društva, naučnim institutima i ustanovama kulture kao i kompanijama.

Kontakt

Adresa:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 11 30 65 830
Faks: +381 11 36 13 112
Imejl: daus@bos.rs