Administrativno-tehnička i stručna podrška karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju i promociji Strategije karijernog vođenja i savetovanja, april 2013 - januar 2014. godine
Administrativno-tehnička i stručna podrška karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju i promociji Strategije karijernog vođenja i savetovanja, april 2013 - januar 2014. godine

Od 17. aprila Beogradska otvorena škola je, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, otpočela šestu fazu projekta stručno-tehničke podrške u realizaciji ciljeva Strategije karijernog vođenja i savetovanja (SKVIS) i Nacionalne strategije za mlade (NSM).

Šesti projekat administrativno-tehničke i stručne podrške karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju i promociji Strategije karijernog vođenja i savetovanja u RS ima za cilj da doprinese uspešnom sprovođenju strateških dokumenata u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i omladinske politike, te da tako utiče na dugoročno povećanje zapošljivosti i konkurentnosti mladih na tržištu rada.

Administrativno-tehnička i stručna podrška Ministarstvu omladine i sporta sastoji se iz dva segmenta. Prvi se tiče podrške u svakodnevnom radu Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata, a drugi se odnosi na institucionalnu podršku MOS-u u kreiranju, realizaciji i promociji strateških i normativnih dokumenata.

Centar nastavlja sa pružanjem svojih standardnih usluga: karijernog informisanja, savetovanja i organizovanja radionica za profesionalni razvoj, ali i unosi novine u svoj rad. Reč je o programu “Realan susret - jedan radni dan u željenoj profesiji” Job shadowing koji će korisnicima/ama omogućiti da jedan dan provedu u radnoj atmosferi željene profesije uz stručnu podršku mentora. Na ovaj način, mnogi stipendisti/kinje Fonda za mlade talente, koji nisu bili u prilici da prođu kroz neki oblik stručne prakse, sada će, kroz novu uslugu Centra, imati tu šansu.

Administrativno-tehnička i stručna podrška Ministarstvu omladine i sporta u procesu promocije, sprovođenja i izveštavanja o realizaciji normativnih i strateških dokumenata ovog Ministarstva biće realizovana kroz praćenje indikatora realizacije ciljeva NSM i SKVIS, izradu i promociju izveštaja o njihovoj implementaciji, organizovanje sastanaka članova radnih grupa Vlade za sprovođenje SKVIS i NSM i kroz tehničko-administrativnu podršku u organizaciji javnih događaja Sektora za omladinu.

Planirane aktivnosti u okviru ovog projekta će biti realizovane do kraja godine.

Vesti