Tim Beogradske otvorene škole će u narednih 9 meseci realizovati projekat "Unapređenje saradnje u oblastima omladine i sporta: perspektive i mogućnosti za Republiku Srbiju" uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta. Projekat ima za cilj unapređenje međunarodne saradnje u oblastima omladine i sporta putem pružanja administrativno-tehničke podrške Ministarstvu omladine i sporta.Realizacija ovog projekta doprinosi uspešnoj međunarodnoj saradnji, kao i podsticanju umrežavanja mladih i predstavnika za mlade. Sveukupno, projektne aktivnosti će omogućiti veću vidljivost programa i projekata udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, sportskih udruženja i jedinica lokalne samouprave u oblastima omladinske i sportske saradnje.

Beogradska otvorena škola će sprovoditi aktivnosti koje se tiču bilateralne saradnje Republike Srbije koja obuhvata prijeme stranih delegacija, u aktivnostima u vezi sa osnivanjem Unije mladih Zapadnog Balkana, u aktivnostima OEBS omladinskih ambasadora, u podizanju kapaciteta udruženja mladih i za mlade u pripremi za Erazmus+ program – info dani, analizi postojećih iskustava u sprovođenju programa Erazmus+, realizaciji studijskih putovanja za mlade, kao i u unapređenju sportske saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou, a putem javnih događaja o napretku i rezultatima u sportskoj saradnji.

Projekat će biti realizovan do 1. marta 2016. godine, a u saradnji sa Grupom za međunarodnu saradnju. Ovim projektom BOŠ nastavlja dugogodišnju i uspešnu saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta.

Projekat ima za cilj da obezbedi uslove za stvaranje održivog okvira za organizovanje radnika u preduzećima koji počiva na zaštiti i unapređenju prava vezanih za rad, konsultativnom procesu i radničkoj participaciji u kreiranju politike preduzeća u Srbiji.

Opšti cilj P4OCD projekta je doprinos postizanju standarda dostojanstvenog rada u Srbiji kroz osnaživanje predstavnika organizacija civilnog društva, korisnika grantova Solidar Suisse, za upotrebu predloga za praktičnu politiku, ključnog instrumenta za inkluzivno i transparentno kreiranje praktičnih politika u Srbji.

Projekat "Dokaži talenat! - Stručna podrška u radu Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata" je imao za cilj nastavak pružanja usluga karijernog vođenja i savetovanja koje su neophodne za potpuni razvoj potencijala mladih talenata, stipendista Fonda za mlade talente.

Od 17. aprila Beogradska otvorena škola je, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, otpočela šestu fazu projekta stručno-tehničke podrške u realizaciji ciljeva Strategije karijernog vođenja i savetovanja (SKVIS) i Nacionalne strategije za mlade (NSM).

Peti po redu, projekat stručno-tehničke podrške Ministarstvu omladine i sporta realizovan je u periodu od maja 2012. do marta 2013. godine. Saradnja sa MOS-om je nastavljena kroz pružanje podrške u svakodnevnom radu Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata, kao i obezbeđivanje podrške u procesu sprovođenja i promocije normativnih i strateških dokumenata (NSM, SKVIS).

Kroz četvrti projekat stučno-tehničke podrške Ministarstvu omladine i sporta (jun 2011 - april 2012.) Tim za podršku pružao je dvostruku podršku aktivnostima Ministarstva: kroz Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata i kroz pružanje institucionalne podrške Sektoru za omladinu.

III projekat stručno-tehničke podrške Ministarstvu omladine i sporta trajao je od juna 2010. godine do maja 2011. godine. Tim za podršku pružao je dvostruku podršku aktivnostima Ministarstva: kroz Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata i kroz pružanje institucionalne podrške Sektoru za omladinu.

U toku realizacije II projekta stručno-tehničke podrške Ministarstvu omladine i sporta osnovan je Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata u oktobru 2009. godine.

Nakon što je Vlada RS usvojila Nacionalnu strategiju za mlade (NSM) 9. maja 2008. godine, Beogradska otvorena škola počela je da pruža podršku Ministarstvu omladine i sporta u kreiranju Akcionog plana za NSM, koji je usvojen u januaru 2009. godine.

Vesti